velikost textu

Osobní organizace vysokoškolských studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobní organizace vysokoškolských studentů
Název v angličtině:
Personal management of university students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Helena Šebková, CSc.
Ing. Jana Matošková, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Id práce:
101490
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 3. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vysokoškolský student, vysokoškolské studium, osobní organizace, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
university student, university study, personal self-management, qualitative research
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá tématem osobní organizace vysokoškolských studentů v současném dynamickém prostředí vysoké školy. Cílem empirického výzkumu bylo prozkoumat, jak studenti organizují své studium na začátku studia. V teoretické části jsme pojednali o Boloňském procesu a hlavních změnách, které nastaly v terciárním vzdělávání a proměnily studentskou kariéru vysokoškolských studentů. Zabývali jsme se také vysokoškolskou socializací a osobností vysokoškolského studenta, jeho tradičními i novými rolemi a proměnami životního stylu. Byly představeny dva pohledy na vysokoškolské studium akcentující důraz na kognitivní rozvoj osobnosti studenta a také význam oborově nespecifických dovedností osobní organizace pro úspěšné vysokoškolské studium. V kvalitativním výzkumu vycházíme z konceptů osobní organizace a akademického sebeřízení, jež vymezují klíčové dovednosti pro úspěšné vysokoškolské studium i profesní uplatnění. Nejprve jsme přistoupili k obsahové analýze studijních plánů a orientačnímu dotazníkovému průzkumu mezi studenty 1. ročníku FF ZČU v Plzni. Použili jsme také snímek studijního týdne a elektronické dotazování. Data jsme analyzovali technikou otevřeného kódování a tématického kódování. Rozlišili jsme dva organizačně-studijní typy, jejichž základem byly rozdíly v zaměření mimoškolní činnosti a v samostatném studiu a přípravě na výuku. Studenti věnující se při studiu i pracovní činnosti organizují plnění svých studijních povinnosti efektivněji a s vyšší mírou sebepoznání a uvědomělosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to explore the first-year undergraduates' strategies of self-management. The thesis contains the theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the transformation of higher education in Europe and in the Czech Republic followed by the changes in the university student career and lifestyle. Special attention is devoted to university socialization, the personality of the university student and their new roles. The next chapter of the theoretical part presents the concepts of personal management and academic self-management. Effective and successful university study and personal strategies of self-management then appear to be interdependent. The aim of the qualitative research is to explore and describe how the first-year students organize their study. Firstly, the content analysis of selected study plans was carried out and the orientation questionnaire survey was conducted among 165 first-year students at the Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen. Later, also other methods were applied: the diary of study week and electronic interviews. The data were analysed through open coding and thematic coding. Two basic types of students were distinguished based on the dominant out-of-class activities and the diversity of tendencies in independent study and preparation for classes. When organizing their study and time, employed students seem to be far more conscious and adaptable as far as effective and limited time use is concerned. On the other hand, students not in employment sometimes appear to lack the self-knowledge, which may lead to procrastination or lowering the demands on learning outcomes. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Helena Šebková, CSc. 3.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jana Matošková, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 605 kB