velikost textu

Východiska budování a uplatňování autority v edukaci z pohledu studentů učitelství v mezinárodním kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Východiska budování a uplatňování autority v edukaci z pohledu studentů učitelství v mezinárodním kontextu
Název v angličtině:
Bases of establishing and maintaing authority in education from the perspective of student teachers in the international context
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
Školitel:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
Id práce:
101489
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorita učitele, studenti učitelství, východiska autority učitele, kompetence učitele, interakční styly učitele, zakotvená teorie, mezinárodní kontext
Klíčová slova v angličtině:
teacher authority, student teachers, bases of teacher authority, teacher competence, teacher interaction styles, grounded theory, international context
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá východisky budování a uplatňování autority v edukaci pohledem studentů učitelství v mezinárodním kontextu. Práce je dělena do šesti kapitol, z nichž první tři představují její teoretický základ. V první kapitole je vymezen pojem autorita obecně i z hlediska výchovy a vzdělávání, po čemž následuje členění autority a její kategorizace doplněné o přehled dilemat, které může v edukaci způsobovat. Druhá kapitola mapuje vnitřní a vnější determinanty budování a uplatňování autority v edukaci, tj. zabývá se problematikou vlivu osobnosti a kompetencí učitele, žákem, jejich vzájemnou interakcí, pedagogickými dokumenty a kulturně-společenskými faktory. Teoretickou část uzavírá přehledová studie dosavadního výzkumu problematiky. Ve čtvrté kapitole je vyjádřena výzkumná otázka a je charakterizována výchozí metodologie výzkumu, kterou se stala zakotvená teorie. Dále je popsán výzkumný plán a jednotlivé použité metody kvalitativního a kvantitativního sběru dat, včetně slovních asociací, nedokončených vět, myšlenkového mapování, esejů, focus group a upraveného dotazníku QTI. Tato kapitola rovněž pojednává o výzkumných souborech, které zahrnovaly české, finské a estonské studenty učitelství v magisterských studijních programech a české studenty v bakalářském studijním programu. Pátá kapitola se věnuje předvýzkumu a oběma etapám výzkumu, přičemž postihuje všechny použité metody kvalitativního a kvantitativního sběru dat a nabízí interpretaci a srovnání těchto dat na základě jejich analýzy za použití otevřeného, axiálního a selektivního kódování. Autor zde uvádí extrahované kategorie (proměnné), které se staly základem teorie, jež byla postupně zakotvována v datech prostřednictvím nacházení vztahů mezi těmito kategoriemi v různých kontextech, což vedlo k vymezení pěti dílčích výzkumných otázek. V šesté kapitole jsou uvedeny závěry disertační práce, které zahrnují odpovědi na výzkumné otázky a vytvořenou zakotvenou teorii, včetně modelu východisek budování autority učitele. Poslední kapitola rovněž zahrnuje diskusi a doporučení pro praxi. KLÍČOVÁ SLOVA autorita učitele, studenti učitelství, východiska autority učitele, kompetence učitele, interakční styly učitele, zakotvená teorie, mezinárodní kontext
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation thesis deals with bases of establishing and maintaining authority in education from the perspective of student teachers in the international context. The thesis is divided into six chapters, the first three of which lay down its theoretical groundwork. In the first chapter the term authority is defined both generally and from the point of view of education, then it is classified and categorized, which is followed by an outline of possible dilemmas authority may cause in education. The second chapter charts both internal and external determinants of establishing and maintaining authority in education, i.e. it deals with the influence of teacher’s personality and expertise, pupil, interaction of a teacher and a pupil, official pedagogical documents, as well as social and cultural factors. The theoretical part is concluded by the review of the contemporary research of authority in education. The fourth chapter presents the research question and characterizes bases of the selected research methodology – grounded theory. Also, it describes the research plan and utilized qualitative and quantitative research methods, which include free word associations, sentence completion, mind mapping, short written narratives, focus group, and adapted QTI. The chapter also concerns itself with research samples that comprised Czech, Finnish and Estonian student teachers of follow-up master study programmes as well as a group of undergraduate student teachers of the bachelor study programme. The fifth chapter focuses on both the pilot research and two phases of the research. It presents the interpretation and comparison of data collected using selected qualitative and quantitative methods, which was analysed via open, axial and selective coding. The author presents extracted categories (variables) that became the basis of the theory, which was gradually grounded in data through constant comparison of said categories in different contexts, which led to defining five research sub-questions. In the last chapter results and conclusions to the thesis are presented which include answers to research questions and the final version of grounded theory along with the model of bases of establishing teacher authority. There is also discussion and implications presented in the last chapter of the thesis. KEYWORDS teacher authority, student teachers, bases of teacher authority, teacher competence, teacher interaction styles, grounded theory, international context
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 597 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 413 kB