text size

Osamostatňování klientů zařízení náhradní výchovné péče v mezinárodním srovnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Osamostatňování klientů zařízení náhradní výchovné péče v mezinárodním srovnání
Titile (in english):
Gaining Independence of Clients of Facilities of Alternative Education Care in International Comparison
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Petr Prokop, Ph.D.
Supervisor:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Opponents:
doc. PhDr. Petr Franiok, Ph.D.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Thesis Id:
101483
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
13/07/2015
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
osamostatňování, sociální znevýhodnění, sociální začleňování, klient, vychovatel, opatrovník osamostatňování, asistent, výchovné zařízení, dětský domov rodinného typu, mezinárodní komparace
Keywords:
gaining independence, social disadvantage, social integration, client, carer, assistant, education institution, children´s home of family type, after-care services, international comparison
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Stěžejním tématem práce je osamostatňování klientů v systému náhradní výchovné péče. V rámci mezinárodního srovnání jsou autorem zachyceny a analyzovány problémy, které tento proces provázejí. Práce obsahuje nejen závěry, ke kterým autor dospěl na základě výzkumného šetření ve vybraných zemích (ČR a Polsko), ale i vhodná doporučení, jakým způsobem problém osamostatňování klientů náhradní výchovné péče řešit. Úvodní část je věnována teoretickým východiskům, mezinárodnímu srovnání a příkladům dobré praxe v zahraničí. Autor sleduje názory různých odborníků na příčinné souvislosti problému, od vlivu biologické rodiny, přes socializaci klientů náhradní výchovné péče, až k samotným problémům institucionální péče. Tyto názory a postřehy následně uvádí do kontextu. V metodologické a výzkumné části se autor snaží odpovědět na stěžejní otázku: „Jakým způsobem jsou klienti zařízení náhradní výchovné péče připravováni na osamostatnění?“ Autor v rámci kvalitativního designu výzkumu zprostředkovává čtenářům reálnou situaci, kterou osamostatňující se klienti a jejich vychovatelé prožívají. V tomto popisu se autor snaží o maximální autentičnost. Závěrečnou část věnuje autor shrnutí výsledků výzkumu, návrhům změn a současně také návrhu řešení výzkumného problému. Součástí celé práce jsou komentáře autora, jejichž účelem je rozvinout daný problém v širších souvislostech..
Abstract:
ABSTRACT Gaining independence of clients in the system of the alternative education care is the cardinal topic of the work. Within the framework of the international comparison, the author analyses and makes a survey of the problems accompanying this process. The work does not contain only the conclusions the author came to based on the research in chosen countries (Czech Republic and Poland) but also presents suitable recommendations how the problem of gaining independence of clients of the alternative education care can be solved. The introductory part is applied to theoretical solutions, the international comparisons and examples of a good practice abroad. The author follows opinions of different experts in causalities of the problem from the influence of the biological family through socialization of the clients of the education care to the very problems of the institutional care. He presents these opinions subsequently in the context. In the methodological and research parts the author tries to answer the cardinal question: “What is way the clients of the alternative education care are prepared in order to gain independence?” Within the framework of the qualitative design of the research, the author is mediating the readers the real situation which the clients gaining independence and their carers are experiencing. In this description the author tries to achieve a maximum authenticity. The concluding part summarizes the results of the research, suggestions of changes and at the same time the proposal of the problem solution. The whole work includes author´s annotations which are aiming at developing the given problem in a wider kontext.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 1.32 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 111 kB
Download Abstract in czech PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 47 kB
Download Abstract in english PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 47 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 263 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Petr Franiok, Ph.D. 76 kB
Download Opponent's review PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 65 kB
Download Defence's report 438 kB