velikost textu

Implementace průřezových témat do kurikula a výuky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace průřezových témat do kurikula a výuky
Název v angličtině:
Implementation of cross-sectional themes in the curriculum and teaching
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Marek Václavík
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Ph.D.
Id práce:
101481
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
průřezová témata, kurikulum, případová studie, analýza vzdělávacích programů, kritická reflexe
Klíčová slova v angličtině:
cross-sectional themes, curriculum case study, analysis of educational programs, critical reflection
Abstrakt:
ABSTRAKT: Ústředním tématem této práce jsou průřezová témata. Autor je analyzuje z různých stran, ale v souvislostech kurikula. Cílem prvé části je podat ucelený obraz o průřezových tématech. Proto tato část zahrnuje několik analýz. Nedílnou součástí jsou kritické komentáře a zkušenosti autora. V závěru této části si autor dovoluje nabídnout revizi průřezových témat ve vzdělávacím programu. Výzkumná část práce odpovídá na stěžejní otázku „Jakým způsobem jsou uchopována a implementována průřezová témata do školního kurikula, výuky a života školy?“ Dále si zvláště všímá překážek, které učitelé v praxi mají při jejich implementaci. Stěžejní výzkumnou metodou této kvalitativní studie je intrinsitní případová studie. Autor zde podrobně líčí získané poznatky tříletého sběru dat a zkušeností formou příběhu. V závěru studie jsou shrnuty nejvýznamnější poznatky. KLÍČOVÁ SLOVA: průřezová témata, kurikulum, případová studie, analýza vzdělávacích programů, kritická reflexe
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The central theme of this work is cross-cutting themes. The author analyzes them from various parts, but in the context of the curriculum.The aim of the first part is to provide a comprehensive picture of the cross-sectional themes. Therefore, this section comprises of several analyzes. Critical comments and experiences of the author are an integral part of the thesis. At the end of this section, the author would like to offer the revision of the cross-sectional themes in the curriculum. Research part of thesis answers the fundamental question „How is dealt with cross-sectional themes and how are they implemented in the school curriculum, teaching and school life?" Furthermore he notes in particular the obstacles that teachers have in practice when implement the cross-sectional themes.Fundamental research method of this study is intrinsitive case study. The author was collecting the data and gaining experience for three years. He depicts the acquired knowledge in detail through a story.In conclusion, the study summarizes the most important findings. KEYWORDS: cross-sectional themes, curriculum, case study,analysis of educational programs, critical reflection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Marek Václavík 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Marek Václavík 141 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Marek Václavík 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Marek Václavík 174 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Bc. Marek Václavík 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 380 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 416 kB