text size

Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století
Titile (in english):
Musical-liturgical life of the Jesuit college at Klatovy in the 18th century
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.
Supervisor:
doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D.
Consultant:
doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.
Thesis Id:
101478
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Musicology (21-UHV)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (P8109)
Study branch:
Musicology (XHV)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
21/05/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
představovaly významný fenomén zdejšího kulturního, náboženského a hudebního života v 17. a 18. století. Jezuité postupným budováním řádového komplexu významným způsobem ovlivnili tvář města a jejich činnost na poli duchovního a kulturního života za stavebnictvím rozhodně nezaostávala. Ve městě působila jezuitská náboženská bratrstva, měšťané byli diváky při představení školských her a v neposlední řadě se účastnili významných řádem organizovaných náboženských festivit. Při všech těchto aktivitách hrála významnou roli zejména figurální hudba. Éra působení řádu ve městě (1636–1773) spadala sice již do období, kdy řád toleroval hudební produkce tohoto typu, nicméně z dobových pramenů vyplývá, že bylo neustále striktně rozlišováno mezi hudebním repertoárem provozovaným za účelem vnější reprezentace řádu a hudebním doprovodem interních bohoslužeb. Základní institucionální východisko hudebního provozu představoval seminář sv. Josefa, působící při koleji již od doby jejího ustavení. I když oproti obdobným řádovým seminářům v jiných lokalitách nedisponoval příliš velkým počtem hudebních fundací, byl schopen poskytnout ubytování, stravu, ošacení a hudební výuku až jedné desítce hudebních seminaristů. Toto množství zřejmě stačilo na provádění běžné figurální hudby, avšak na realizaci skladeb s větším obsazením bylo nutné přizvat výpomoci patrně z řad ostatních seminaristů nebo gymnaziálních studentů s hudebním vzděláním.
Abstract:
The Jesuit College in Klatovy and the adjoining St. Joseph Seminary represented an important phenomenon of the local cultural, religious and musical life of 17th and 18th centuries. By gradual building of the monastery complex Jesuits were a major influence on the town’s character and their activities in the field of spiritual and cultural life did not fall behind their architectonic ones. In the town Jesuit religious fraternities were working, the town people could watch the school play performances and, last but not least, took part in numerous religious feasts organized by the order. In all these occasions especially figural music played an important role. The era of the order’s activity in the town (16361773) was part of the period in which the order tolerated such music performances, however the contemporary sources show that there was strict differences were made between the repertoir played on purpose of the outer representation of the order and accompaniment of internal divine service. Basic institutional platform of the musical life was St. Joseph Seminary, operating within the college since its very foundation. Although compared to other similar order seminaries elsewhere it did not dispose of large musical endowments, it could supply accomodation, food, clothing and musical tuition to as many as ten musical seminary students. Such number was probably sufficient for everyday figural music performance, however for more abundantly instrumented compositions it was necessary to invite assisting musicians, apparently taken from other seminarists or gymnasium students with higher musical education. The seminary within the college worked more or less as an independent institution. In its head there was a regent, musical performances were seen to by a musical prefect.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. 26.51 MB
Download Abstract in czech Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. 81 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. 336 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. 86 kB
Download Opponent's review Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D. 123 kB
Download Defence's report 71 kB