velikost textu

Rozšiřování slovní zásoby u romských žáků na druhém stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozšiřování slovní zásoby u romských žáků na druhém stupni ZŠ
Název v angličtině:
Expanding the Vocabulary of Roma Pupils in the Second Level of Primary School
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Drahoslava Kráčmarová
Školitel:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponenti:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Id práce:
101467
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osvojování jazyka, pozdější jazykový vývoj, rozšiřování slovní zásoby, vzdělávání Romů, akviziční korpus, SKRIPT2015
Klíčová slova v angličtině:
acquisition of language, advanced language development, expansion of vocabulary, education of Roma children, acquisition corpus, SKRIPT2015
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá osvojováním slovní zásoby v období pozdějšího jazykového vývoje u žáků druhého stupně základní školy z rozdílného socio-ekonomického a socio-kulturního prostředí. Teoretická část resumuje základní poznatky teoretické stejně jako dosavadní výzkumy empirické, zaměřené zejména na vliv rodinného prostředí jedince na jeho jazykový vývoj. Podává komplexní obraz o dosavadní praxi vzdělávání romských dětí v České republice. Výzkumná část popisuje samostatný výzkum slovní zásoby žáků u vybraných slovních druhů v akvizičním korpusu SKRIPT2015. Na základě komparace textů žáků navštěvujících školy v sociálně vyloučených lokalitách nebo v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených s výrazným zastoupením Romů s texty žáků navštěvujících běžné školy vyplývají konkrétní dopady rozdílného socio-ekonomického a socio-kulturního prostředí na psaný projev žáků, stejně jako (ne)účinnost dosavadních podpůrných opatření ze strany vzdělávací instituce. KLÍČOVÁ SLOVA osvojování jazyka, pozdější jazykový vývoj, rozšiřování slovní zásoby, vzdělávání Romů, akviziční korpus, SKRIPT2015
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The work deals with the acquisition of vocabulary in the period of advanced language development in second-level primary school pupils from different socio-economic and socio- cultural backgrounds. The theoretical section summarises the basic findings as well as the existing empirical research, focusing in particular on the influence of the family environment of the individual on his/her linguistic development. It provides a complex picture of the education of Roma children in the Czech Republic at this point in time. The investigative section presents independent research into the vocabulary of pupils, with regard to selected word groups in the acquisition corpus SKRIPT2015. The texts of pupils attending schools in socially-deprived areas, or in areas under threat of social deprivation and with a strong Roma presence, are compared with the texts of pupils attending average schools. On the basis of this comparison, a picture emerges of the impact of different socio-economic and socio-cultural environments on the written language of pupils, as well as the effectiveness (or lack thereof) of the existing support mechanisms provided by educational institutions. KEYWORDS acquisition of language, advanced language development, expansion of vocabulary, education of Roma children, acquisition corpus, SKRIPT2015
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Drahoslava Kráčmarová 6.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Drahoslava Kráčmarová 677 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Drahoslava Kráčmarová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Drahoslava Kráčmarová 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 516 kB