velikost textu

Výuková komunikace na konzervatořích a její specifika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuková komunikace na konzervatořích a její specifika
Název v angličtině:
Educational Communication at Conservatoires and Its Specific Features
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Hádková
Školitel:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Id práce:
101466
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výuková komunikace, konzervatoř, komunikační struktury, ilokuční funkce výpovědi, humorné situace, hudební komunikace.
Klíčová slova v angličtině:
Educational communication, conservatoire, communication structures, illocutionary functions of utterance, humorous situations, musical communication.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Výuková komunikace na konzervatořích a její specifika Autor: Mgr. Petra Hádková Katedra: Katedra českého jazyka Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. Konzultant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. Cílem této práce je popsat výukovou komunikaci na konzervatořích a její specifika. K jejímu popisu uplatňujeme přístup pedagogický, lingvistický a okrajově i muzikologický. Výuková komunikace byla popsána na základě dílčích cílů. První výzkumná část je věnována zkoumání a popisu komunikačních struktur, kdy jsme zjišťovali, jaké typy komunikačních struktur se ve výukové komunikaci vyskytují a které komunikační struktury jsou nejvíce zastoupeny. Druhou výzkumnou část jsme věnovali zkoumání a popisu komunikačních (ilokučních) funkcí, kde nás zajímalo, s jakými záměry učitelé a žáci komunikují a jaká je frekvence funkcí ve výuce. V třetí části se zabýváme humorem ve výukové komunikaci. Zjišťovali jsme, jaké jsou podoby humorných situací, to znamená, proč a čemu se učitelé a žáci smějí, kdo je iniciátorem a příjemcem humoru, zda je humor záměrný či nezáměrný, zda má souvislost s obsahem učiva a rovněž jaká je frekvence humorných situací ve výukové komunikaci. Poslední výzkumná část je věnována hudební komunikaci v hudebně-odborných předmětech. Sběr dat proběhl na šesti konzervatořích v Čechách a celkem bylo analyzováno 26 vyučovacích hodin. Z výzkumných metod jsme uplatnili přímé pozorování, audiozáznam z výukové komunikace a práci s protokoly. Na základě výzkumu jsme identifikovali třicet dva komunikačních struktur, devatenáct jich je popsáno nově a třináct z nich je specifických pro hudebně-odborné vyučovací předměty. Při výzkumu komunikačních funkcí jsme pracovali s 3 365 výpověďmi, které jsme zařadili do 13 tříd a 49 druhů komunikačních funkcí. Nejfrekventovanější je komunikační funkce asertivní a její výskyt představuje něco málo přes polovinu (53,49 %) všech funkcí. Zjistili jsme, že 77,14 % verbální komunikace připadá na učitele a zbylých 22,86 % na žáky. Ve výuce na konzervatořích byl značně zastoupen humor. Identifikovali jsme tři různé způsoby jeho vzniku. Za specifikum těchto uměleckých škol považujeme humor, který je vyvolán zvuky, hudbou, instrumentální hrou nebo jinou hudební činností. Jeho výskyt je typický pro hudebně-odborné předměty a jeho iniciátory jsou jak učitelé, tak i žáci. V hudebně-odborných předmětech, jako je intonace, harmonie, analýza a kontrapunkt, se kromě verbální komunikace uplatňuje i komunikace hudební, která je pro tyto předměty specifická a bez níž by tyto předměty byly těžko realizovatelné. Zjistili jsme, že ve výuce mají i hudební výpovědi komunikační funkci sdělení, souhlasu, nesouhlasu, školských otázek, nápovědy či mohou být zdrojem humorných situací. Práce přináší první komplexnější pohled na výukovou komunikaci na konzervatořích a může poskytnout data a informace pro další pedagogické, lingvistické nebo muzikologické výzkumné práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Educational Communication at Conservatoires and Its Specific Features Author: Petra Hádková Department: Czech Language Department Supervisor: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. Consultant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. The objective of this thesis is to describe communication at conservatoires and its specific features. We applied the pedagogical, linguistic, and marginally also the musicological approach. The educational communication was described based on partial objectives. The first research part deals with research and description of communication structures where we were finding out what types of communication structures occur in the educational communication and what communication structures are represented the most. The second research part deals with research and description of communication (illocutionary) functions where we were interested in with what intents the teachers and pupils communicate and in what frequency. The third research part deals with humour in the educational communication. We were finding out what humour situations occur in the educational communication, i.e. what and why the teachers and pupils laugh at, who initiates the humour, who laughs at it, as to whether the humour is intentional or not, as to whether it is connected with the content of the curriculum, etc., and what is the frequency of humorous situations in the educational communication. The last research part deals with musical communication methods in music-vocational subjects. The data was collected in six conservatoires throughout the Czech Republic and 26 lessons in total were analysed. We chose to apply certain research methods, such as direct observation, audio recording of the educational communication, and work with reports. Based on the research, we identified 32 communication structures, 19 of them are described as new ones and 13 of them have been already specified for music-vocational subjects. When researching the communication functions, we were working with 3,365 utterances, classified into 13 classes and 49 types of communication functions. The most frequented communication function is assertive communication function and its occurrence represents more than half (53.49 %) of all functions. We found out that 77.14 % of verbal communication fell on teachers and the remaining 22.86 % on pupils. The humour occurs very often in the conservatoire lessons. We identified three different methods of their formation. The humour, which is induced by sounds, music, instrumental play, or other musical activities, is considered a particularity of these artistic schools. It typically occurs during music-vocational subjects and is initiated by both the teachers and pupils. During the music-vocational lessons, such as intonation, harmony, analysis, and counterpoint, there applies musical communication, in addition to verbal communication, which is typical for these lessons and they could be hardly taught without it. We found out that musical utterances during the lessons represented the communication functions, such as announcement, agreement, disagreement, hint, or may be a source of humorous situations. The thesis brings a more complex view on the educational communication at conservatoires and may provide data and information of further pedagogical, linguistic or musicological research works.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Hádková 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Hádková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Hádková 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 379 kB