velikost textu

Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku
Název v angličtině:
Inequality in Foreign Language Learning
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jitka Suchardová Nováková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc.
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Id práce:
101427
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nerovnost, motivace, postoje, habitus, identita
Klíčová slova v angličtině:
inequality, motivation, attitudes, habitus, identity
Abstrakt:
Název: Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku Autor: Mgr. Jitka Suchardová Nováková Katedra: Katedra pedagogiky Školitel: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Abstrakt: Tato disertace vychází ze sociologických závěrů, podle kterých je úspěch v procesu učení značně ovlivňován sociálním prostředím. S ohledem na tuto skutečnost jsou zde kladeny otázky týkající se nerovností v procesu učení se cizímu jazyku. Jsou zkoumány některé kategorie jako například sociální třída, motivace a postoje, které jsou v oblasti výzkumu učení se cizímu jazyku považovány za důležité externí faktory. V souvislosti s těmito pojmy je proces učení se cizímu jazyku nahlížen jako výrazně ovlivněný příležitostmi k učení a pojetím vlastní identity jedince učícího se cizí jazyk. Výsledků šetření bylo dosaženo použitím kvalitativního paradigmatu za použití narativního přístupu a rozhovoru jako hlavní výzkumné metody. Výzkumný design byl pragmaticky pojat a využil biografii a případovou studii. Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou dvou kazuistik, přičemž použití narativní analýzy umožnilo zachytit diverzitu a komplexnost obou vybraných případů. Výzkum probíhal v univerzitním prostředí a jeho účastníky byli studenti technických fakult. Klíčová slova: nerovnost, motivace, postoje, habitus, identita
Abstract v angličtině:
Title: Inequality in Foreign Language Learning Author: Jitka Suchardová Nováková Department: Deparment of Education Supervisor: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Abstract: This dissertation draws on sociological assumptions that learning success is significantly influenced by social environment. In this respect the questions of inequality in foreign language education are raised. The external factors such as social class, and motivation and attitudes, as two major social psychology phenomena related to success at foreign language learning, are researched. Based on these concepts the process of foreign language learning is considered as strongly influenced by opportunities for learning and by the process of constructing foreign language learner´s identity. The research follows the qualitative paradigm using the narrative approach, and an in-depth interview as the main research method. The research design of biography and case study is used and two individual case studies are presented, with the impact of showing diversity and complexity of foreign language learning. The research takes place in the university environment – the students of technical faculties were the object of the research. Keywords: inequality, motivation, attitudes, habitus, identity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Suchardová Nováková, Ph.D. 950 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Suchardová Nováková, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Suchardová Nováková, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 784 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 288 kB