velikost textu

Spolupráce školy a rodiny se zaměřením na vzájemná očekávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce školy a rodiny se zaměřením na vzájemná očekávání
Název v angličtině:
Cooperation of School and Family with the Focus on Mutual Expectations
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Yveta Pecháčková
Školitel:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Id práce:
101424
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Spolupráce školy a rodiny se zaměřením na vzájemné očekávání AUTOR: PhDr. Yveta Pecháčková KATEDRA: Katedra primární pedagogiky ŠKOLITEL: PhDr. Jana Stará, Ph.D. ABSTRAKT: Téma disertační práce je spolupráce školy a rodiny v primárním vzdělávání se zaměřením na vzájemné očekávání. Na spolupráci školy a rodiny nahlížíme z několika úhlů. Nejprve objasňujeme pojmový aparát, zakotvujeme téma v teoretickém rámci pedagogické teorie a seznamujeme se zahraničními a domácími výzkumy. Dále představujeme koncepty modelů spolupráce a koncepty alternativních, efektivních a komunitních škol, které obecně projevují otevřenost všem sociálním partnerům. V další části charakterizujeme vztahy školy a rodiny na personální úrovni. Poukazujeme na stěžejní faktory, které do budování vztahu vstupují, jako je osobnost učitele a jeho komunikativní kompetence. Zamýšlíme se nad obrazem „dobrého“ rodiče, který je stále více závislý na úspěšném průchodu dítěte školou. Teoretickou část práce uzavírá stručný pohled na fenomén očekávání. Poukazujeme na klíčové prvky, které do problematiky vstupují a vzájemné vztahy buď usnadňují, nebo komplikují. V úvodu empirické části je nejprve podrobně rozepsána metodologie kvalitativního výzkumu, založená na kvalitativním přístupu s využitím designu případových studií škol. Cílem bylo popsat reálnou podobu vztahů na prvním stupni dvou základních škol, z pohledu pedagogického personálu a rodičů. Především na základě analýzy rozhovorů s pedagogickým personálem a rodiči bylo zmapováno vzájemné očekávání obou partnerů a identifikovány základní mechanismy a klíčové jevy, které do vzájemných procesů vstupují. KLÍČOVÁ SLOVA: spolupráce, očekávání, vztahy, případová studie školy, subjektivní strategie
Abstract v angličtině:
TITLE: Cooperation of School and Family with the Focus on Mutual Expectations AUTHOR: PhDr. Yveta Pecháčková DEPARTMENT: Primary Education Department SUPERVISOR: PhDr. Jana Stará, Ph.D. ABSTRACT: The topic of dissertation is cooperation of school and family in primary education with the focus on mutual expectations. We look at the cooperation of school and family from different views. Firstly to clarify the conceptual apparatus, embed the topic in theoretical framework of pedagogical theory and meet with foreign and domestic research. Furthermore we introduce the concepts of cooperation models and concepts of alternative, effective and community schools which generally show openness to all social partners. In the following part there is characterized the relationship of school and family on a personal level. Depicting the core factors which enter into while building up relationship as the teacher´s personality and his/her communicative competences. We intend over the image of “a good parent “that is more and more dependent on a successful passing of a child at school. The theoretical part of work concludes a brief look at the phenomena of expectation. Pointing out the key elements which enter into this issue where mutual relationships are either made easier or made more complicated. At the beginning of the empirical part there is methodology of qualitative research presented in details based on qualitative approach with the use of a design of two case school studies. The aim was to describe the real face of relationships at the first grade of two primary schools from the view of pedagogical staff and parents. Mainly based on interview’s analysis with pedagogical staff and parents the mutual relationships of both partners have been mapped and there were basic mechanisms and key phenomena identified which enter into mutual relationships. KEY WORDS: cooperation, expectations, relationships, school´s case study, subjective strategy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Yveta Pecháčková 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Yveta Pecháčková 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Yveta Pecháčková 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 419 kB