velikost textu

Výukové cíle muzejní edukace jako prostředek rozvoje funkční spolupráce školy a muzea

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výukové cíle muzejní edukace jako prostředek rozvoje funkční spolupráce školy a muzea
Název v angličtině:
Methodological Teaching Goals Of The Museum Education For Development Of The Cooperation Between Schools And Museums
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Horská
Školitel:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
doc. Petra Šobáňová, Ph.D.
Id práce:
101422
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výukový cíl, muzejní edukace, učitel, muzejní pedagog, edukační program v muzeu, spolupráce školy a muzea, případová studie, akční výzkum
Klíčová slova v angličtině:
methodological teaching goal, museum education, teacher, museum pedagogue, educational programme at museums, school and museum cooperation, case study, action research
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná práce prezentuje komplexní analýzu výukového cíle muzejní edukace v kontextu spolupráce školy a muzea z pozice humanistického pojetí vzdělávání. Téma a pojetí práce vycházejí z předpokladu, že výukový cíl je významným prvkem při plánování a realizaci výuky a jedním z prostředků rozvoje funkční spolupráce obou jmenovaných institucí. Teoretická část práce se zabývá výukovým cílem v návaznosti na vymezení muzejní edukace. Stěžejní je nejen základní ukotvení pojmu výukový cíl, ale také analýza obsahového pojetí cílů muzejní edukace, analýza práce muzejního pedagoga s cíli a ukotvení cíle ve vztahu k ostatním komponentám procesu muzejní edukace. Akcentována je také problematika autoevaluace vzdělávacích výsledků. V neposlední řadě se práce v teoretické rovině dotýká tématu spolupráce školy a muzea z historické perspektivy i z perspektivy rámcových vzdělávacích programů jako systémových předpokladů spolupráce. Empirická část se zaměřuje na kvalitativní výzkum, jenž se v první fázi prostřednictvím rozhovorů s učiteli zabývá reflexí výukových cílů muzejní edukace z hlediska očekávání učitelů základních škol, kteří se svými žáky navštěvují vzdělávací programy v muzeu. V druhé fázi výzkum na pomezí případové studie a akčního výzkumu analyzuje výukové cíle konkrétního edukačního programu a na základě zjištěných očekávání učitelů navrhuje inovativní doporučení příslušného edukačního programu. Výsledky první fáze výzkumu například ukazují, že významnou roli v očekávání učitelů hrají nejen cíle směřující k rozvoji kognitivní domény žákovy osobnosti, ale především cíle spojené s rozvojem žákových postojů a hodnot, nebo prožitek, s kterým žáci z muzea odcházejí. Právě tyto skutečnosti se významně promítají do návrhu inovativních doporučení prezentovaných v závěru empirické části. Výsledky výzkumu se snaží přinést inspirativní podněty, které by mohli muzejní pedagogové využít ke zkvalitnění své stávající muzejně-pedagogické praxe v kontextu spolupráce se školou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This work presents a complex analysis of the methodological teaching goals with regard to the museum education, in the context of cooperation between schools and museums from the humanistic concept of education perspective. The subject of the work is based on the assumption that certain methodological goals entail a significant feature for educational planning and implementation, and they also are one of the instruments of the functional development cooperation between the two institutions. The theoretical part of thesis deals with the methodological goal as a follow-up to the museum education definition. It is not only essential to find a concept of the term - teaching goal, but also to analyse the content of the museum education goals; so it’s the work analysis of a museum pedagogue and his/her goals towards other components in the museum education process. The emphasis is put also on the issue of autoevaluation regarding the educational results. Last but not least the work focusses on the historical perspective as well. Namely, it examines the cooperation between schools and museums, its educational programmes as systematic conditions for a mutual collaboration. The first phase of the qualitative research elaborates on the reflection of museum educational goals from the elementary school teacher (who visit educational programmes with their pupils at museums) expectations perspective. This is based on the interviews with these teachers. In the second phase the research as both the case study and the action research analyses teaching goals of a concrete educational programme. Then, based on the obtained teacher expectations an innovative recommendation referring to particular educational programme is suggested. For instance, the results of the first phase show that a significant feature regarding teachers expectations consists not only in goals towards the pupils cognitive domain development, but also towards goals connected with pupils attitude and values or experiences they leave their museum visit with. These circumstances have then an important impact on the second phase analysis of the research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Horská 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Horská 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Horská 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Petra Šobáňová, Ph.D. 595 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 541 kB