velikost textu

Transcendování a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transcendování a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti
Název v angličtině:
Transcending and its meaning for the socialization and formation process of child’s personality
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Ludmila Muchová
Id práce:
101421
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
transcendence, transcendování, přesah, dítě, osobnost, socializace, typologie, metanoia, edukace obratu
Klíčová slova v angličtině:
transcendence, transcending, outreach, child, personality, socialization, typology, metanoia, turning-to-child education
Abstrakt:
ABSTRAKT: Cílem mezioborové práce o transcendování (přesahu) dítěte je zpřístupnit mnohovýhovýznamový pojem edukační realitě. V teoretické části je analyzován pojem přesah (transcendence) z hlediska lingvistiky, filozofie výchovy, psychologie a náboženské pedagogiky. Je též poukázáno na dosah pro výchovu. Dále se práce zamýšlí nad pojmem ideální homo transcendes, o kterém lze hovořit v paradoxech i typologicky. Je též pojednána péče o přesah vychovatele, dítěte a učiva. Empirická část seznamuje s předvýzkumy s dospělými a dětmi. Je též představena metodologie připravenou na míru, která má svá specifika ve skupinovém rozhovoru o smyšlených příbězích. Výsledky empirické části jsou představeny ve čtyřech celcích: hermeneutický, socializační, emocionálně-postojový a dětskou osobnost posilující. Přesah jako součást edukace obratu k dítěti, souvisí zároveň s obratem v dítěti i v učiteli. KLÍČOVÁ SLOVA: transcendence, transcendování, přesah, dítě, osobnost, socializace, typologie, metanoia, edukace obratu
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The submitted interdisciplinary dissertation on (outreach) transcendence of the child contains two parts: theoretical and empirical one. The theoretical part analyzes this concept in terms of linguistics, philosophy of education, psychology and religious pedagogy which implies conclusions for education. It also examines the concept of an ideal homo transcendens about which we can speak of a paradoxical and typological significance. In addition to this, the work reflects the care of overlap educators, child and curriculum. The empirical part of this work presents two pre surveys: One on children, the other on adults and children. Here is also presented methodology ready for transcendence term and it has its own specifics in a group interview based on two fictional stories. Qualitative research results are presented in four units: hermeneutical, socializing, emotional- attitudinal and empowermantal. Overlap as part of the education turnover to a child is related to the child together with the turnover in the child and the teacher. KEYWORDS: transcendence, transcending, outreach, child, personality, socialization, typology, metanoia, turning-to-child education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 2.17 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 172 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 1.24 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 857 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ludmila Muchová 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 398 kB