velikost textu

Současné reformy institucionální předškolní výchovy ve Spolkové republice Německo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné reformy institucionální předškolní výchovy ve Spolkové republice Německo
Název v angličtině:
Current reforms of institutional pre-school education in the Federal Republic of Germany
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Školitel:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
doc. PaedDr. Milena Lipnická
Id práce:
101419
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní vzdělávání, výchova a péče, institucionální a neinstitucionální péče, Německo, reformy, vývojové trendy, případová studie, obsahová analýza dokumentů
Klíčová slova v angličtině:
pre-primary education, pre-school education, formal and informal early childhood education and care, Germany, reforms, trends, case study, content analysis of documents
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zaměřuje na vývoj předškolního vzdělávání v Německu. Je zpracována v rámci přístupů srovnávací pedagogiky a převážně kvalitativně zaměřeného paradigmatu výzkumu. Cílem práce je analyzovat současné reformy předškolního vzdělávání v Německu. Výzkumným designem je případová studie, k jejímuž vypracování bylo užito metody obsahové analýzy dokumentů, polostrukturovaných expertních rozhovorů a zúčastněného pozorování. Výzkum se soustředil jak na systémové nastavení v předškolním vzdělávání, tak na probíhající reformy samotné. Práce nastiňuje vývoj předškolních institucí na německém území, vnější podmínky i možnosti organizace předškolního vzdělávání. Přináší analýzu kurikulárních dokumentů i vhled do soudobých alternativních modelů a inovativních přístupů v předškolním vzdělávání. Tematizuje současnou situaci pedagogického personálu a vývojové tendence v jeho odborné přípravě. Identifikuje aktuální reformy, tendence i výzvy v předškolním vzdělávání v Německu. Německo uskutečnilo v posledních 15 letech řadu reformních kroků v systému nastavení podmínek předškolního vzdělávání na národní i zemské úrovni. Reformy respektují regionální specifika jednotlivých spolkových zemí, ale v zásadních bodech usilují o národní harmonizaci. K nejvýznamnějším reformám patří kvantitativní a kvalitativní rozvoj institucionální i neinstitucionální péče, systémové nastavení a podpora tranzitivních procesů, podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hlavního vzdělávacího proudu, vyrovnávání vzdělávacích příležitostí (diagnostika, podpora a intervence) a vzdělávání pedagogických pracovníků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The doctoral thesis focuses on the development of preschool education in Germany. It was composed using the tools of comparative education research especially the qualitative research paradigm. It aims to analyze the contemporary reforms of the pre-primary education in Germany. The research design stands on a case study, which is based on the document content analysis method, semi-structured interviews with experts, and participating observation. The research has focused on the system settings in preschool education, as well as on ongoing reforms itself. The study outlines the development of pre-school institutions, external conditions and the possibility of managing preschool education in Germany. It provides an analysis of curricula documents as well as the insight into current alternative models and innovative approaches in preschool education. Also it elaborates the topic of contemporary situation in teaching staff and the trends in his training, and finally identifies the current reforms, trends and challenges in preschool education in Germany. Germany has implemented in the last 15 years a series of reforms relating to the settings of conditions in preschool education both at the national and state level. These reforms reflect specific regional features of individual federal states, but at the crucial points strive for a national harmonization. The most important reforms include a quantitative and qualitative development in formal and informal early childhood education and care, settings and support of the transition process, supporting children with special educational needs within the mainstream education system, equalizing the educational opportunities (diagnostics, support and intervention) and teacher training.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 3.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 7.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Milena Lipnická 417 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 400 kB