velikost textu

Konfiskace v letech 1945 - 1948 a činnost mimořádných lidových soudů v jednotlivých regionech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konfiskace v letech 1945 - 1948 a činnost mimořádných lidových soudů v jednotlivých regionech
Název v angličtině:
Confiscation in 1945 - 1948 - activities of extraordinary people´s courts in individual regions
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Filarová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Id práce:
101408
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mimořádný lidový soud Konfiskace Retribuce
Klíčová slova v angličtině:
extraordinary people´s court confiscation retribution
Abstrakt:
Konfiskace v letech 1945–1948 a činnost mimořádných lidových soudů v jednotlivých regionech Abstrakt Obsahem této práce je pojednání o konfiskaci nemovitého i movitého majetku po druhé světové válce dle dekretů prezidenta Edvarda Beneše a současně o retribučním soudnictví, které bylo realizováno zejména prostřednictvím mimořádných lidových soudů, a jehož základem je rovněž dekretální normotvorba. Práce obsahuje nejen výklad dekretů a jejich prováděcích předpisů, ale také exkurz do období jejich přípravy a vzniku, ze kterého je možno čerpat souvislosti a význam některých ustanovení právních předpisů, který samotný legislativní text nemůže poskytnout. Součástí práce je také popis několika konkrétních případů projednávaných před mimořádnými lidovými soudy, ale i konkrétní případy správního řízení, jehož obsahem byla konfiskace movitého i nemovitého majetku. Jak poválečná konfiskace majetku, tak retribuční soudnictví, byly jednak reakcí na válečné události (nelegitimní přesuny majetku, válečné zločiny páchané na obyvatelstvu), tak prostředkem obnovy poválečného Československa. Legislativa k oběma tématům nebyla vytvářena živelně v reakci na konec válečného konfliktu, ale byla dlouhodobě připravována již na úrovni exilové vlády a mezinárodních organizací ještě za doby války. Cílem autora bylo mimo obecného výčtu a popisu základního dekretálního zákonodárství, čtenáři přiblížit uvádění těchto předpisů do praxe v rámci neuspořádané doby poválečného Československa. Za tímto účelem byly využity prováděcí předpisy, a to nejen na úrovni vyhlášek, ale byly vytěženy i směrnice, pokyny či výkladová stanoviska, která podrobněji rozváděla poměrně strohá ustanovení dekretu a reagovala také na aktuální výkladové problémy dané doby. Dále byly za účelem naplnění tohoto cíle zpracovány konkrétní trestní případy projednávané ze strany MLS, aby tak autor ilustroval praktickou realizaci předpisů o retribučním soudnictví v českých zemích. Současně pak zejména prováděcí předpisy dávají možnost seznat, jak konfiskace majetku probíhala na nejnižších článcích státního aparátu, kterými byly národní výbory. Mimo celé řady pokynů rozvádějících obecná ustanovení dekretů, je pak zejména přílohou této práce celá řada vzorů tiskopisů používaných v rámci řízení o konfiskaci majetku, které zcela autenticky ilustrují danou problematiku. K naplnění cílů autora byly dále využity archivní prameny, zejména Státního oblastního archivu Praha, Fond MLS Praha a Státního okresního archivu Beroun, Fond ONVBe, kde jsou uloženy spisy konkrétních případů projednávané před MLS, ale i konkrétní případy konfiskace majetku. Dané archivní prameny jsou cenné v tom smyslu, že obsahují mimo odkazů na právní předpisy také konkrétní způsoby, jak se tyto předpisy prakticky realizovaly, včetně zachycení osobního postoje dotčených osob k věci. Zejména z archivních pramenů pak je možno načerpat konkrétní a podrobné postupy obhajoby v rámci řízení před MLS, popř. ve správním řízení. Mimořádně zajímavým zdrojem poznání jsou výpovědi nemalé řady svědků vypovídajících v rámci řízení před MLS, které nám přibližují danou dobu a nepochybně utvrzují v potřebnosti MLS, když popisují činy a jednání osob souzených ze strany MLS. Jako nepostradatelný doplněk zejména retribučního soudnictví autor do své práce vložil pojednání asi o nejvýznamnější osobnosti retribučního soudnictví, a to nejen v rámci Československa, touto osobou byl JUDr. Bohuslav Ečer. Důležitost tohoto pojednání spatřuje autor zejména v popisu utváření mezinárodního základu retribučního soudnictví, na kterém se JUDr. Ečer podílel, a to mimo jiné jako člen KSN. Nezastupitelnou roli sehrál také při formulaci skutkových podstat válečných zločinů, jako bylo vedení útočné války či členství ve zločineckých organizacích. Autor uzavírá, že ačkoliv, jak konfiskace majetku, tak retribuční soudnictví, jsou témata, která byla aktuální před více jak sedmdesáti lety, tak stále, i v současné době, vzbuzují právní, politické i společenské debaty.
Abstract v angličtině:
Confiscation in 1945 - 1948 - activities of extraordinary people´s courts in individual regions Abstract This work discuses confiscation of immovable and movable property after the Second World War according to Decrees by President Edvard Beneš (The Beneš Decrees) and also retributive justice, which was executed chiefly by means of Extraordinary People’s Courts, and which is also based on the standards created by the Decrees. The work contains interpretation of the Decrees and their implementary regulations, and also an excursion into the period of their preparation and origin, from which it is possible to infer the context and importance of some of the provisions of legal regulations, which the legislative text itself cannot provide. The work also contains a description of several specific cases heard by Extraordinary People’s Courts, and also specific cases of administrative proceedings, the content of which was confiscation of movable and immovable property. Both post-war confiscation of property and retributive justice were a response to the events of the war (illegitimate transfer of property, war crimes committed against the population) and also a means to restore post-war Czechoslovakia. The legal regulations concerning both topics were not created spontaneously in response to the end of the wartime conflict, but were prepared over an extended period by the government in exile and international organisations during the war. As well as a general list and description of the basic Decree legislation, the author’s goal was also to describe to readers implementation of these regulations during the chaotic post-war period in Czechoslovakia. Implementary regulations were used for this purpose, not only on the level of decrees, but also in the form of guidelines, instructions or interpretive standpoints, which expounded the fairly terse provisions of the Decree and also responded to the current problems concerning interpretation at the time. Specific criminal cases heard by the Extraordinary People’s Courts were also processed for the purpose of fulfilling this goal, so that the author was able to illustrate practical execution of regulations on retributive justice in the Czech lands. The implementary regulations in particular simultaneously provide the opportunity to observe how property was confiscated on the lowest level of the government apparatus, which consisted of national committees. As well as a number of instructions elaborating on the general provisions of the Decrees, this work also contains a number of samples of forms used within the terms of proceedings on confiscation of property, which authentically illustrated the specific issue. Archive sources, particularly the State District Archive in Prague, Extraordinary People’s Courts Fund in Prague and the State District Archive in Beroun, Fond ONVBe, which contains files of specific cases heard before the Extraordinary People’s Court and also specific cases of confiscation of property, were also used to achieve the author’s goals. The specific archive sources are valuable in the sense that they contain references to legal regulations and also the specific methods how these regulations were practically realised, including records of the affected people’s attitude to the matter. The archive sources in particular can provide an insight into the specific and detailed procedures by the defence within the terms of proceedings before Extraordinary People’s Courts, or during administrative proceedings. The testimonies of a considerable number of witnesses testifying during proceedings before Extraordinary People’s Courts, which describe the specific period and certainly confirm the need for Extraordinary People’s Courts when they describe the actions of people tried by them, are an especially interesting source of knowledge. The author included a treatise by probably the most important figure of retributive justice, not only in the Czech Republic, JUDr. Bohuslav Ečer, in his work as an essential supplement to retributive justice in particular. The author believes this treatise is important, mainly due to its description of creation of the international foundation for retributive justice, in which JUDr. Ečer was involved as a member of the United Nations Commission. He also played an irreplaceable role during formulation of the facts of the case of war crimes, such as directing an offensive operation or membership in criminal organisations. The author concludes that even though confiscation of property and retributive justice are both topics that were current over seventy years ago, they continue to be the impulse for legal, political and social debates.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Filarová 11.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Filarová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Filarová 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 201 kB