velikost textu

Biological Activities and Chemical Content of Glycyrrhiza Species

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biological Activities and Chemical Content of Glycyrrhiza Species
Název v češtině:
Profily fenolického obsahu a antivolonoradikálová aktivita kořenů druhů Glycyrrhiza
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Jose Carlos Cheel Horna, Ph.D.
Školitel:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Bohumil Sikyta, DrSc.
Prof. PharmDr. Pavol Mučaji, Ph.D.
Id práce:
101406
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmakognosie (DFG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
8. ABSTRAKT 8.1. Profily fenolického obsahu a antivolnoradikálová aktivita kořenů druhů Glycyrrhiza V této studii byla určena antivolnoradikálová aktivita 80% metanolových extraktů kořenů z rostlin G. glabra, G. uralensis, G. echinata a G. pallidiflora za použití DPPH antivolnoradikálové a antisuperoxidové anionové zkoušky. Celkový obsah fenolů (TP), flavonoidů (TF) a taninů (TT) byl také změřen. Z výsledků je zřejmé, že G. glabra prokázala nejvyšší DPPH antivolnoradikálovou aktivitu (DRSA), zatímco G. echinata prokázala nejnižší hodnoty DRSA. Extrakty z G. uralensis, G. echinata a G. pallidiflora ukázaly nejvyšší superoxidovou antivolnoradikálovou aktivitu (SRSA). Nejvyšší TP obsah byl nalezen v G. uralensis a G.echinata (4.71 a 4.70 mg ekvivalentů kyseliny galové /100 mg extraktu, respektive). Nejvyšší obsah TF (1.84 mg kercetinových ekvivalentů (QE)/100 mg extraktu) byl pozorován v rostlině G. glabra, zatímco nejnižší hodnota (0.53 mg QE/100 mg extraktu) byla naměřena v rostlině G. pallidiflora. Extrakty z G. uralensis a G. pallidiflora prokázaly nejvyšší obsah TT. Byly zde pozitivní a významné korelace mezi TP a SRSA (r = 0.6881, p < 0.05) a mezi TT a SRSA (r = 0.7754, p < 0.05). Obsah TF byl významně korelován pouze s DRSA (r = 0.8804, p < 0.05). Tyto výsledky ukazují, že flavonoidy a taniny byly hlavními účastníky na antivolnoradikálové kapacitě těchto rostlin. Z tohoto důvodu, fenolické skupiny by mohly být důležitými faktory při určování antiradikálové kapacity kořenů druhu Glycyrrhiza. 8.2. Antivolnoradikálové, antioxidační a imunostimulační účinky nálevu z lékořice (Glycyrrhiza glabra L.) Abychom porozuměli mechanizmům spočívajícím v blahodárných účincích lékořice, byly zkoumány antivolnoradikálové a imunostimulační účinky nálevu z lékořice (LI) a byl stanoven jeho chemický profil. Z výsledků je patrno, že hlavními komponenty LI byly identifikovány (1) liquiritin a (2) glycyrrhizin. LI slabě učinkoval proti DPPH a složky 1 a 2 prokázaly zanedbatelné účinky. Oba LI a 2 prokázaly značnou aktivitu proti superoxidovým radikálům. Bělení β-karotenu bylo potlačeno za pomoci LI, ale složky 1 a 2 neprokázaly žádný účinek. LI, 1 a 2 neprokázaly žádnou významnou aktivitu proti HOCL a prokázaly pro- oxidační účinky v MPO-chlórovacím systému. Granulocyty a NK buňky byly výrazně aktivovány za použití LI, zatímco 1 a 2 byly neaktivní. LI, 1 a 2 neprokázaly účinky na buněčný cyklus lymfocytů. Tyto výsledky částečně podporují tradiční používání lékořice k léčení a prevenci chorob, při kterých jsou obsaženy oxidanty a volné radikály a dávají podnět k tomu, že LI by mohl být použit jako potencionální nespecifický imunitní stimulátor. 8.3. Variace v chemickém profilu, antivolnoradikálové a antioxidační aktivity lékořice (Glycyrrhiza glabra L.), ovlivněné dobou sklizně Tato studie zkoumala variace v chemickém profilu, antivolnoradikálové a antioxidační aktivity extraktů lékořice (LE) z rostlin sklizených od února do listopadu 2008. Možné korelace mezi biologickými vlastnostmi a chemickým složením LE byly také studovány. Z výsledků vyplývá, že celkový obsah fenolů, flavonoidů a taninů v LE se liší v různých dobách sklizně v rozsahu 7.20–10.79 mg GAE/100 mg LE, 1.84–4.42 mg QE/100 mg LE a 0.48–1.28 mg GAE/100 mg LE, respektive. Liquiritin a glycyrrhizin, hlavní komponenty LE, se lišily v rozsahu 2.87–6.28 mg/100 mg LE a 4.18–11.43 mg/ 100 mg LE, respektive. Relativní obsah dalších složek, které byly identifikovány jako deriváty glycyrrhizinu (3), glabridin (4), glabrene (5) a deriváty liquiritigeninu (6), se lišily v rozsahu 0.88–11.38 %, 1.86–10.03 %, 1.80–18.40% a 5.53–16.31%, respektive. Fluktuace v chemickém obsahu pozitivně korelovaly se změnami v antioxidačních a antivolnoradikálových aktivitách v LE. Obecně řečeno, nejlepší antiradikálové a antioxidační účinky byly zpozorovány v LE z rostlin sklizených v květnu a listopadu. Chemický profil lékořice se kvantitativně lišil v různých dobách sklizně a tyto změny určovaly změny v bioaktivitách. Tato data mohou vést k optimalizaci protokolů sklizně lékořice v souvislosti s jejími zdraví podporujícími vlastnostmi.
Abstract v angličtině:
7. ABSTRACT 7.1. Phenolic content profiles and free radical-scavenging activity of roots of Glycyrrhiza species In this study, the free radical-scavenging activity of 80% methanolic extracts from G. glabra, G. uralensis, G. echinata, and G. pallidiflora roots was assessed using DPPH free radical and superoxide anion radical scavenging assays. The total contents of phenolics (TP), flavonoids (TF), and tannins (TT) were also measured. From the results, G. glabra showed the highest DPPH radical scavenging activity (DRSA), whereas G. echinata exhibited the lowest values of DRSA. Extracts from G. uralensis, G. echinata, and G. pallidiflora showed the highest superoxide radical scavenging activity (SRSA). The highest TP content was found out in G. uralensis and G. echinata (4.71 and 4.70 mg gallic acid equivalents/100 mg of extract, respectively). The highest TF content (1.84 mg quercetin equivalents (QE)/100 mg of extract) was observed in G. glabra, whereas the lowest value (0.53 mg QE/100 mg of extract) was measured in G. pallidiflora. Extracts from G. uralensis and G. pallidiflora showed the highest TT content. There were positive and significant correlations between TP and SRSA (r = 0.6881, p < 0.05) and between TT and SRSA (r = 0.7754, p < 0.05). The TF content was significantly correlated only with DRSA (r = 0.8804, p < 0.05). These results indicated that flavonoids and tannins were the major contributors to the free radical-scavenging capacity of these plants. Therefore, these phenolic groups could be important factors when determining the antiradical capacity of Glycyrrhiza spp. roots. 7.2. Free radical-scavenging, antioxidant and immunostimulating effects of licorice infusion (Glycyrrhiza glabra L.) To contribute to the understanding of the mechanisms underlying the beneficial effects of licorice, the antioxidant, free radical-scavenging and immunostimulating effects of a licorice infusion (LI) were investigated, and its chemical profile was determined. From the results, two major components of LI were identified as (1) liquiritin and (2) glycyrrhizin. LI weakly scavenged DPPH and compounds 1 and 2 showed negligible effects. Both LI and 2 substantially scavenged superoxide radicals. The β-carotene bleaching was inhibited by LI, but compounds 1 and 2 showed no effect. The LI, 1, and 2 exhibited no meaningful activities against HOCl, and they showed pro-oxidant effects in the MPO-chlorinating system. Granulocytes and NK cells were markedly activated by LI, whereas 1 and 2 were inactive. The LI, 1, and 2 showed no effects on the lymphocyte cell cycle. These results support, in part, the traditional use of licorice to treat and prevent diseases in which oxidants or free radicals are implicated and suggest that LI could be used as a potential non-specific immune stimulator. 7.3. Variations in the chemical profile, free radical-scavenging and antioxidant activities of licorice (Glycyrrhiza glabra L.), as influenced by harvest time This study investigated the variations in the chemical profile, free radical-scavenging and antioxidant activities of licorice extracts (LE) from plants harvested from February to November of 2008. Possible correlations between biological properties and the chemical composition of LE were also studied. From the results, the total contents of phenols, flavonoids and tannins in LE varied at different harvest times in the range of 7.20–10.79 mg GAE/100 mg of LE, 1.84–4.42 mg QE/100 mg of LE and 0.48–1.28 mg GAE/100 mg of LE, respectively. Liquiritin and glycyrrhizin, the major components of LE, varied in the range of 2.87–6.28 mg/100 mg of LE and 4.18–11.43 mg/ 100 mg of LE, respectively. The relative content of the other constituents, which were identified as a glycyrrhizin derivative (3), glabridin (4), glabrene (5) and a derivative of liquiritigenin (6), varied in the range of 0.88– 11.38 %, 1.86–10.03 %, 1.80–18.40% and 5.53–16.31 %, respectively. Fluctuations in the chemical content correlated positively with the changes in the antioxidant and free radical scavenging activities of LE. In general, the best antiradical and antioxidant effects were observed in LE from plants harvested in May and November. The chemical profile of licorice quantitatively varied at different harvest times and these changes determined changes in the bioactivities. This data could pave the way to optimize harvesting protocols for licorice in relation with its health-promoting properties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Jose Carlos Cheel Horna, Ph.D. 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Jose Carlos Cheel Horna, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Jose Carlos Cheel Horna, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Bohumil Sikyta, DrSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PharmDr. Pavol Mučaji, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 120 kB