velikost textu

Syntactic, semantic and FSP aspects of ditransitive complementation: a study of give, lend, send, offer and show

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntactic, semantic and FSP aspects of ditransitive complementation: a study of give, lend, send, offer and show
Název v češtině:
Syntaktické, sémantické a aktuálněčlenské apekty ditranzitivní komplementace: analýza sloves give, lend, send, offer a show
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Id práce:
101404
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ditranzitivní slovesa, dativní alternace, sémantická role předmětu, aktuální členění větné, řazení předmětů
Klíčová slova v angličtině:
ditransitive verbs, dative alternation, semantic roles of object, functional sentence perspectiv, object ordering
Abstrakt:
Abstrakt Tato studie se zabývá analýzou pěti ditranzitivních sloves give, lend, send, offer a show. Studie zkoumá pozici předmětů a faktory, které jejich řazení ovlivňují. Práce je snahou podat systematický přehled pozice předmětů s ohledem na jejich realizaci. Jsou zde proto rozlišeny čtyři různé druhy realizace předmětů: i. oba předměty Oi /Oprep i Od jsou realizovány substantivy; ii. oba předměty Oi /Oprep i Od jsou realizovány zájmeny; iii. Oi /Oprep je realizován substantivem a Od zájmenem; iv. Oi /Oprep je realizován zájmenem a Od substantivem. Pozice předmětů bývá ovlivněna dvěma principy. Dle prvního principu jsou předměty řazeny podle základního rozložení výpovědní dynamičnosti. Druhý princip lze charakterizovat jako princip postpozice rozvitějších větných členů; rozvitější předmět bývá v koncové pozici. Ze tří (popř. čtyř, včetně intonace) faktorů určujících aktuálněčlenskou funkci větného členu, v případě ditranzitivní komplementace hraje největší roli okolní kontext. Zvláštní pozornost je proto věnována kontextové zapojenosti / nezapojenosti obou předmětů. Tato práce si klade za cíl zjistit, zda jsou předměty řazeny v souladu s těmito principy, nebo zda v řazení předmětů hrají roli i jiné faktory.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the present study is an analysis of five ditransitive verbs: give, lend, send, offer and show. The study focuses on the position of the two objects and on the factors that have an impact on the object ordering. An attempt is here made to provide a systematic overview of the position of the two objects with respect to their realization (i.e. substantival or pronominal). As regards the realization of the two objects, four types are distinguished: i. both Oi /Oprep and Od realized by nouns; ii. both Oi /Oprep and Od realized by pronouns; iii. Oi /Oprep realized by a noun and Od by a pronoun; iv. Oi /Oprep realized by a pronoun and Od by a noun. The position of the objects is assumed to be associated with the distribution of communicative dynamism or in other words with the principle of end-focus, i.e. that given information tends to precede new information. The second principle that operates in the ordering the two objects is the principle of end-weight. Of the three (or four, including intonation) factors whose interplay determines the FSP function of a clause element, in the case of ditransitive complementation the most important role is played by the contextual factor. Therefore, particular attention is paid to the context-dependence / independence of the two objects. The present study attempts to demonstrate whether the position of the two objects is in accordance with these principles and whether there are other potential factors that might play a role in object ordering.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB