text size

Vliv pedologické charakteristiky stanoviště a způsobu rekultivace na vývoj biologického pokryvu výsypky Radovesice

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv pedologické charakteristiky stanoviště a způsobu rekultivace na vývoj biologického pokryvu výsypky Radovesice
Titile (in english):
Influence of pedological characteristics of site and of reclamation methodology on biological cover development on Radovesice dump
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jitka Říhová
Supervisor:
RNDr. Michal Řehoř, PhD
Opponent:
RNDr. Jaroslav Tonika, CSc.
Consultant:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Thesis Id:
101387
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (B1601)
Study branch:
Environmental Protection (BOZP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
13/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
rekultivace, půda, vegetace, Radovesice
Keywords:
reclamation, soil, vegetation, Radovesice
Abstract (in czech):
Abstrakt Mostecká hnědouhelná pánev představuje významný zdroj surovin. Povrchová těžba mění celkový krajinný ráz a přetváří strukturu ekosystému. Rekultivační práce mají za cíl tyto dopady zmírňovat a snaží se postižené lokality obnovovat. Radovesická výsypka byla vnější výsypkou dolu Bílina. Nyní na ní probíhají re- kultivační práce - převážně lesnická a zemědělská rekultivace. V rámci bakalářské práce jsem uskutečnila pedologický a vegetační průzkum na plochách Radovesice I (lesnická rekultivace) a ploše Radovesice XVII A (sukcesní plocha). Dále jsem pozorovala souvislost vegetačního pokryvu s umístěním plochy a jejím zemino- vým substrátem. Na základě laboratorních rozborů odebraných vzorků jsem také zhodnotila stav antropogenních a sukcesních zemin. Závěrem shrnuji poznatky a výsledky průzkumu s námětem, jak posílit sukcesní děje. Klíčová slova Rekultivace, zemina, vegetace, Radovesice v
Abstract:
Abstract The North Bohemian Basin represents important and high valued brown coal resources. Remove coal from the ground in surface mines is an impairment of nature and landscape. Reclamation work aims to identify changes, analyse them and restore the impacted area. The analysed dump (Radovesice dump) was used as an outsider dump of the Bílina mine. Reclamation works are in process on this area - especially forest and agricultural reclamation. In the first part of this bachelor thesis pedological and vegetation research are done. Therfore, two areas of the Radovesice site were analysed. Forest reclamation area , which is labeled Radovesice I and succession area labeled Radovesice XVII A. The second part deals with the influence on the vegetation overlay caused by the area’s location and soil substrate. In the conclusion of the thesis suggestions are given how to support succession on relamation areas, based on the awareness of the analysed site and current scientific knowledge. Keywords reclamation, soil, vegetation, Radovesice vi
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jitka Říhová 8.36 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jitka Říhová 501 kB
Download Abstract in czech Bc. Jitka Říhová 47 kB
Download Abstract in english Bc. Jitka Říhová 28 kB
Download Supervisor's review RNDr. Michal Řehoř, PhD 117 kB
Download Opponent's review RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. 123 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB