velikost textu

Vliv pedologické charakteristiky stanoviště a způsobu rekultivace na vývoj biologického pokryvu výsypky Radovesice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv pedologické charakteristiky stanoviště a způsobu rekultivace na vývoj biologického pokryvu výsypky Radovesice
Název v angličtině:
Influence of pedological characteristics of site and of reclamation methodology on biological cover development on Radovesice dump
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Říhová
Vedoucí:
RNDr. Michal Řehoř, PhD
Oponent:
RNDr. Jaroslav Tonika, CSc.
Konzultant:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Id práce:
101387
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rekultivace, půda, vegetace, Radovesice
Klíčová slova v angličtině:
reclamation, soil, vegetation, Radovesice
Abstrakt:
Abstrakt Mostecká hnědouhelná pánev představuje významný zdroj surovin. Povrchová těžba mění celkový krajinný ráz a přetváří strukturu ekosystému. Rekultivační práce mají za cíl tyto dopady zmírňovat a snaží se postižené lokality obnovovat. Radovesická výsypka byla vnější výsypkou dolu Bílina. Nyní na ní probíhají re- kultivační práce - převážně lesnická a zemědělská rekultivace. V rámci bakalářské práce jsem uskutečnila pedologický a vegetační průzkum na plochách Radovesice I (lesnická rekultivace) a ploše Radovesice XVII A (sukcesní plocha). Dále jsem pozorovala souvislost vegetačního pokryvu s umístěním plochy a jejím zemino- vým substrátem. Na základě laboratorních rozborů odebraných vzorků jsem také zhodnotila stav antropogenních a sukcesních zemin. Závěrem shrnuji poznatky a výsledky průzkumu s námětem, jak posílit sukcesní děje. Klíčová slova Rekultivace, zemina, vegetace, Radovesice v
Abstract v angličtině:
Abstract The North Bohemian Basin represents important and high valued brown coal resources. Remove coal from the ground in surface mines is an impairment of nature and landscape. Reclamation work aims to identify changes, analyse them and restore the impacted area. The analysed dump (Radovesice dump) was used as an outsider dump of the Bílina mine. Reclamation works are in process on this area - especially forest and agricultural reclamation. In the first part of this bachelor thesis pedological and vegetation research are done. Therfore, two areas of the Radovesice site were analysed. Forest reclamation area , which is labeled Radovesice I and succession area labeled Radovesice XVII A. The second part deals with the influence on the vegetation overlay caused by the area’s location and soil substrate. In the conclusion of the thesis suggestions are given how to support succession on relamation areas, based on the awareness of the analysed site and current scientific knowledge. Keywords reclamation, soil, vegetation, Radovesice vi
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Říhová 8.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jitka Říhová 501 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Říhová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Říhová 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Řehoř, PhD 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB