velikost textu

Vliv povrchové těžby uhlí na kvalitu povrchové vody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv povrchové těžby uhlí na kvalitu povrchové vody
Název v angličtině:
Effecto of surface winning on the freshwater quality
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Renata Hurychová
Vedoucí:
RNDr. Ivo Přikryl
Oponent:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Konzultant:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Id práce:
101377
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
důlní voda, těžba uhlí, chemismus vody
Klíčová slova v angličtině:
mine water, coal mining, water chemistry
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem této práce je ukázat, jak moc se liší tekoucí důlní voda od vody, která není ovlivněna povrchovou těžbou uhlí. Byla soustředěna a vyhodnocena literatura na toto téma a otázka byla též studována v samostatném projektu zabývajícím se povrchovými a důlními vodami Sokolovska. Bylo odebráno 17 vzorků tekoucích vod z toků různě zasažených těžbou uhlí, u nichž bylo stanoveno: pH, vodivost, acidita, alkalita, tvrdost a obsah dusičnanů, dusitanů, amonných iontů, fosforečnanů, železa, chloridů, vápníku a manganu. Tato data byla porovnána mezi skupinami vzorků s různým stupněm zasažení těžbou. Naměřené hodnoty byly porovnávány s dříve publikovanými hodnotami i z jiných lokalit (odborné články, diplomové práce, apod.).
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to show, how much different is the flowing mine water and water, which was not affected by surface mining. The literature on this theme was collected and evaluated. The question was studied in the experimental project, which covered examination of mine landscape water in Sokolovsko. In this research, 17 samples of different flowing water were taken and following values were determined: pH, conductivity, acidity, alkality, hardness, content of nitrates and nitrites, amonnium ions, phosphates, iron, chloride, calcium and manganese ions. These data were compared between samples from sites with different degrees of mining extension. The measured values were compared with previously published values from other sites.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Hurychová 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Hurychová 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Hurychová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ivo Přikryl 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Libuše Benešová, CSc. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB