velikost textu

Státní dozor nad veřejnou samosprávou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní dozor nad veřejnou samosprávou
Název v angličtině:
State Supervision of Public Self-government
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Id práce:
101364
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Správní právo a správní věda (SPRAVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná moc, stát a samospráva, územní samosprávné celky, profesní a podnikatelské komory, vysokoškolská samospráva, státní dozor, přezkoumávání hospodaření
Klíčová slova v angličtině:
public power, state and self-government, territorial self-governing units, professional and business chambers, university self-government, state supervision, economic review
Abstrakt:
Název disertační práce, abstrakt a klíčová slova Název: Státní dozor nad veřejnou samosprávou Abstrakt: Práce pojednává o státním dozoru nad veřejnoprávními korporacemi při výkonu veřejné správy. Mezi veřejnoprávní korporace se zařazují územní samosprávné celk y, profesní a podnikatelské komory a veřejné vysoké školy. Jde o subjekty veřejné správy odlišné od státu. Za účelem zajištění zákonnosti při výkonu veřejné správy, která je jim svěřena, podléhají dozoru ze strany státu. Tento dozor je součástí kontrolních činností ve veřejné správě, systematicky náleží do správní kontroly. V nápravné fázi na něj zpravidla navazuje soudní kontrola spočívající v přezkumu zákonnosti abstraktních i konkrétních aktů vydaných orgány samosprávy. Dvě úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým východiskům státního dozoru nad samosprávou. V první je pojednáno o postavení samosprávy ve struktuře veřejné moci a veřejné správy, o právní povaze samosprávy a o vztazích mezi samosprávou a státem. Ve druhé se autorka zabývá právní povahou kontrolních činností ve veřejné správě, jejich systematikou, fázemi kontroly a právními vztahy vznikajícími při výkonu kontroly a jejich prvky. Těžištěm práce je kapitola věnovaná státnímu dozoru nad územní samosprávou. Je zachycen vývoj tohoto dozoru ve společenských a právních souvislostech od roku 1848 až do roku 1989. Není vynecháno ani období po roce 1945, resp. 1948, kdy došlo k postátnění samosprávy a jejímu začlenění do státní správy. Po historické pasáži následuje popis platné právní úpravy státního dozoru nad územní samosprávou založený na její analýze podle fází státního dozoru a prvků právních vztahů vznikajících při výkonu tohoto dozoru. Stejným způsobem je analyzována i právní úprava přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Další kapitola je věnována státnímu dozoru nad profesními a podnikatelskými komorami Nejprve je stručně popsáno jejich právní postavení a právní úprava státního dozoru obsažená v jednotlivých zákonech, která je poměrně rozmanitá, od prvotních velmi stručných úprav z počátků 90. let, po některé relativně propracovanější úpravy z pozdějšího období. Poté následuje souhrnný popis státního dozoru nad profesní samosprávou opět podle fází dozoru a prvků právních vztahů vznikajících při jeho výkonu založený na zobecnění poznatků z analýzy jednotlivých právních úprav. Poslední kapitola pojednává o státním dozoru nad vysokoškolskou samosprávou, jehož úprava je velmi kusá a stručná. Analýza právních úprav státního dozoru nad samosprávou podle fází dozoru a prvků právních vztahů vznikajících při jeho výkonu umožňuje odhalit případné systémové mezery a nedostatky v platné úpravě, které mohou negativně ovlivňovat praktickou aplikaci státního dozoru nad veřejnou samosprávou, a tím i zajišťování zákonnosti při výkonu působností samosprávy jako složky veřejné správy. Získané poznatky mohou být zároveň využity při případných úpravách platné právní úpravy. Klíčová slova: veřejná moc, stát a samospráva, územní samosprávné celky, profesní a podnikatelské komory, vysokoškolská samospráva, státní dozor, přezkoumávání hospodaření
Abstract v angličtině:
Název disertační práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce Title: State Supervision of Public Self-government Abstract: The thesis deals with the state supervision of public corporations in the performance of public administration. Public-law corporations include territorial self-governing units, professional and business chambers, and public higher education institutions. They are public entities different from the state. In order to ensure the legality of the public administration entrusted to them, they are subject to state supervision. This supervision is part of the control activities in public administration and falls within the remit of administrative control. In the remedial phase, it usually follows a judicial review consisting of a review of the lawfulness of abstract and concrete acts issued by the bodies of self-government. Two introductory chapters are devoted to the theoretical basis of state supervision over self government. The first deals with the status of self-government in the structure of public power and public administration, the legal nature of self-government, and the relationship between self- government and the state. In the second, the author deals with the legal nature of control activities in public administration, their system, the stages of control and the legal relations arising from the exercise of control and their elements. The focus of the thesis is found in the chapter devoted to state supervision of territorial self-governing units. The development of this supervision in the social and legal contexts has been captured from 1848 until 1989. The period after 1945, respectively 1948, when the self- government was posted and its integration into the state administration, is also included. The historical passage is followed by a description of the valid legal regulation of the state supervision over the territorial self-governing units based on its analysis according to the stages of state supervision and the elements of legal relations arising from the exercise of this supervision. In the same vein, the legal regulation of the review of the management of territorial self-governing units is also analysed. The next chapter is devoted to state supervision of professional and business chambers. Firstly, their legal status and legal regulation of state supervision, which is quite diverse, ranging from the first very brief adjustments from the beginning of the 1990s to some relatively more elaborate changes from later period, is covered. Then, a general description of the state supervision of the professional self-government is again followed by the supervision stages and the elements of legal relations arising from its performance, based on the generalization of the findings from the analysis of individual legal regulations. The last chapter deals with the state supervision of higher education, which is very elaborate and concise. The analysis of the legal regulation of the state supervision over the self-government by the supervision stages and the elements of the legal relations arising from its implementation makes it possible to detect any systemic gaps and shortcomings in the validation that may adversely affect the practical application of the state supervision over the public self-government as a component of public administration. The lessons learned can also be used in case of any modifications of the applicable legislation. Key words: public power, state and self-government, territorial self-governing units, professional and business chambers, university self-government, state supervision, economic review
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D. 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 478 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 330 kB