velikost textu

Metody investování soukromého kapitálu v mezinárodním právu soukromém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody investování soukromého kapitálu v mezinárodním právu soukromém
Název v angličtině:
Methods of Investment in International Private Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Andrej Štaňko, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
101358
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
off-shore, holding, daně, regulace, mezinárodní právo soukromé, rekodifikace
Klíčová slova v angličtině:
off-shore, holding, tax, regulatory, international private law, recodification
Abstrakt:
Shrnutí: Metody investování v mezinárodním právu soukromém Disertační práce je rozdělená na 9 tematicky souvisejících kapitol. První kapitola, týkající se důvodů mezinárodního plánování podnikání, poskytuje stručný nástin motivací, které vedou k rozšíření podnikatelských aktivit za hranice České republiky. Bylo zjištěno, že takovými motivacemi jsou zejména (i) různorodost právních řádů, poskytujících nové právní instituty a odlišnost v úpravě důležitých podnikatelských vztahů (např. v otázce osobnostních práv autora právnické osoby), (ii) odlišnost regulatorních požadavků v různých zemích, týkajících se stejné činnosti (např. provoz fondu kolektivního investování) a (iii) rozdílná výše daňové zátěže. Druhá kapitola vypočítává jednotlivé nejdůležitější prameny práva, které se na popisovanou problematiku uplatní. Důraz je kladen na vnitrostátní prameny, právo Evropské unie a mezinárodní smlouvy. Na tyto prameny práva pak odkazuje výklad v dalších kapitolách disertační práce. Třetí kapitola upozorňuje na některá rizika mezinárodního plánování podnikání. Navazuje tak obsahově na první kapitolu, týkající se motivů, pro které podnikatelské subjekty rozšiřují své podnikání za hranice ČR. Bylo zjištěno, že hlavními riziky může být dopuštění se obcházení regulace vztahující se na podnikání v ČR, a to pro případ, kdy zahraniční společnost podniká na území ČR. V souvislosti s daňovou optimalizací může být také podnikatel obviněn z páchání daňových trestních činů. Podnikatel by také neměl zapomínat na právní předpisy zahraničních států, v nichž působí. Z tohoto důvodu je doporučeno mít ve všech státech působení podnikatele odpovídající právní zastoupení. Kromě právních rizik zmiňuje disertační práce ve čtvrté kapitole také rizika ekonomická. A to konkrétně systematické riziko státu sídla holdingu (např. riziko státního bankrotu, aktuální v posledních měsících u Kypru) a rizika personálního – každou společnost musí někdo řídit a na zahraniční holdingy se poměrně často najímají místní manažéři. Riziko podvodu ze strany těchto manažerů je nezanedbatelné. Dá se však eliminovat pouze obtížně. Jedním ze způsobů je uzavírání příslušných smluv s manažery. Ukázka takových smluv a prohlášení tvoří také přílohy č. 1 a 2 této disertační práce. Další, pátá kapitola, popisuje typické transakce prováděné v mezinárodně uzpůsobeném koncernu. Tato kapitola se týká zejména způsobů financování jednotlivých společností a jejích projektů, a to s důrazem bankovní financování a dluhopisy. U dluhopisů je pak věnována jedna kapitola otázkám mezinárodního práva soukromého ve věci dluhopisových plateb, je zejména vysvětlen tok peněz přes clearingového agenta, otázky okamžiku změny vlastnictví k peněžním prostředkům a s tím související otázky rozhodného práva a jurisdikce soudů. Pátá kapitola dále pokračuje stručným popisem akvizičních struktur a analýzou tzv. postupu Whitewash, který bývá v mezinárodních transakcích používán pro obcházení zákazu finanční asistence. Šestá a sedmá kapitola popisuje daňovou zátěž v ČR, Kypru, Sejšelech, Mauritiu a v dalších jurisdikcích. V souvislosti s mezinárodním podnikáním je také vhodné myslet na obranu majetku. Té se věnuje kapitola č. 8. Celkově bylo analyzováno 9 právních řádů, přičemž takřka ve všech existují velmi srovnatelné podmínky výkonu zahraničního soudního rozhodnutí s úpravou v ČR. Byla však identifikovaná jedna podstatná výjimka – zahraniční soudní rozhodnutí nejsou uznávaná ani vykonatelná v Lichtenštejnsku. V Lichtenštejnsku je tak nutné vždy provést nové soudní řízení, kde dochází k dokazování v meritu věci. Lichtenštejnsko je tak ideální jurisdikcí kam lze případně umisťovat majetek, který by měl být chráněn proti útokům nekalé podnikatelské konkurence kdekoliv na světě. Na závěr disertační práce je v kapitole č. 10 poskytnut přehled týkající se rekodifikace soukromého práva v ČR, plánovaného na rok 2014.
Abstract v angličtině:
Abstract: Methods of Investment in International Private Law Dissertation thesis is structured into 9 Sections. First section deals with reasons why entrepreneurs use international holdings: regulative, questions of taxation and legal system reasons. Second section describes legal sources applicable for the analyzed issues. Third section summarizes some of the risks relating to use of international holding companies, namely risk of breaching the criminal law or circumventing other legal rules. Apart from legal risks, there are economic risks to be mitigated. The risks mentioned are systematic risk (e.g., bankruptcy of the state) and personal risk relating to the foreign managers (incompetency, fraud). Fifth section deals with typical transactions in the group of companies relating to financing by banks and bods issuance. Briefly analyzed are also acquisition structures and whitewash procedure. Sixth and seventh section describe tax burdens in the Czech republic, Cyprus, Seychelles, Mauritius and number of other countries. Analysis of the jurisdictions in nine countries as to the recognition and enforcement of foreign judicial decisions is provided in the section eight. The dissertation thesis is concluded with description of the civil law applicable after the so called recodification planned in the Czech republic in the year 2014
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Andrej Štaňko, Ph.D. 925 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Andrej Štaňko, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Andrej Štaňko, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Andrej Štaňko, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB