velikost textu

Subduction factory interaction of subduction-related magma with the overlying lithosperic wedge

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subduction factory interaction of subduction-related magma with the overlying lithosperic wedge
Název v češtině:
Subdukční továrna: interakce magmatu s nadložním litosférickým klínem
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Václav Kuna
Vedoucí:
RNDr. Aleš Špičák, CSc.
Oponent:
RNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D.
Id práce:
101327
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Konvergentní rozhraní jsou místem vzniku velkých zemětřesení, které produkují ničivé vlny tsunami a vyznačují se častým vysoce explozivním vulkanismem. Přestože jsou tyto oblasti společensky a ekonomicky významné, zůstává mnoho procesů na nich probíhajících, jako je např. tvorba magmatu a jeho výstup k zemskému povrchu, stále nepochopených. Cílem této práce je přispět k řešení otázky geotektonické pozice zdrojové oblasti vápenato-alkalického magmatu a jeho migrace. Práce se sestává ze dvou částí: v první je obecně popsán fenomén vulkanismu na konvergentních rozhraních a jsou zde vysvětleny základní seismologické principy; druhá část zkoumá vztah mělkých seismických projevů a aktivity vulkánů, které náleží k bandskému vulkanickému oblouku v Indonesii. Tento výzkum využívá tzv. EHB databáze parametrů zemětřesných ohnisek, vytvořené zpřesněním údajů Mezinárodního Seismologického Centra algoritmem Endahla a kol. Z analýzy prostorových, časových a magnitudových závislostí mezi zemětřeseními v okolí zkoumaných vulkánů vyplynuly tyto závěry: Výskyt silných teleseismicky zaznamenaných zemětřesení v litosférickém klínu pod vulkány naznačuje, že toto prostředí není parciálně natavené. Přítomnost zemětřesných rojů navíc pravděpodobně odráží existenci vysoce rozpraskaného a křehce se chovajícícho prostředí, což ukazuje, že zdrojová oblast magmatu leží až pod oblastí zvýšené seismicity. To je v mnoha případech přímo v subdukující desce. U vulkánu Colo bylo možné dokumentovat jasnou korelaci zemětřesného roje a vulkanické aktivity. Seismická sekvence zde předcházela vulkanické aktivitě, což podporuje tezi, že spouštěcím mechanismem rojové sekvence je výstup a intruze magmatu. Seismické sekvence byly pozorovány také v oblasti podmořské pánve Manipa, kde vulkanická aktivita dosud není doložena. Z charakteristické morfologie mořského dna a geotektonické pozice pánve nad Wadati-Benioffovou zónou seramské subdukce usuzujeme, že pánev Manipa reprezentuje v současné době vulkanicky aktivní podmořskou kalderovitou strukturu s významným vulkanickým kuželem uprostřed. IV
Abstract v angličtině:
Abstract The world’s largest earthquakes, the most destructive tsunamis and the most explosive vol- canism are generated at subduction zones at convergent plate margins. Despite of high societal and economic importance of these areas, there are still some poorly understood processes, such as the process of magma generation and ascent to the Earth surface. This thesis contributes to the solution of the problem of location of source areas of calc-alkaline magma and its migration. It consists of two parts: in the first one, the phenomenon of vol- canism at convergent plate margins and seismological background are described, while the second part explores structures in the lithosphere beneath volcanoes in the broader region of the Banda Arc (Indonesia). For the purposes of the research, the ISC hypocentral de- terminations based on data from the global seismic network, relocated by a procedure of Engdahl et al. and collected in the so called EHB database were used. The analyses of spa- tial, time and magnitude dependencies in the dataset of earthquakes occurring within the Banda Arc area enabled us to formulate several conclusions: The occurrences of strong teleseismically recorded earthquakes in the lithospheric wedge beneath volcanoes suggests that the respective rock medium is not partially melted. Moreover, the occurrence of earth- quake swarms most probably reflects the existence of highly fractured brittle medium. Therefore, the source of magma seems to be situated below the deepest events of these sequences, which is, in many cases, within the subducting slab. In case of the Colo volcano the correlation between the volcanic activity and earthquake sequence was observed. The beginning of seismic sequence shortly preceded the volcanic explosion, which corresponds to the idea of triggering of seismicity by magma ascent and intrusions. Earthquake se- quences were found also beneath the submarine Manipa Basin where no historical record of volcanic activity is available. In the context of sea floor morphology and geodynamic position of the Manipa Basin relative to the Wadati-Benioff zone of the Seram subduction, we consider that the basin represents a wide, recently volcanically active submarine caldera structure with a distinct volcanic cone in its center. III
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Kuna 8.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Kuna 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Kuna 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Aleš Špičák, CSc. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 340 kB