velikost textu

Právní úprava výroby energie ze slunečního záření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava výroby energie ze slunečního záření
Název v angličtině:
Legal regulation of energy production from solar radiation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dalibor Kovář
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
101308
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika, právo
Klíčová slova v angličtině:
Renewable sources of energy, photovoltaics, law
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se soustředí na popis právní úpravy výroby energie ze slunečního záření. Jedná se o pojednání o tématu celospolečensky závažném, stále vysoce aktuálním a tvořeném nejenom právem, ale též přesahy do ekonomie a životního prostředí. Práce zařazuje energii slunečního záření do systému zdrojů energie, porovnává ji s dalšími zdroji a snaží se nastínit i budoucnost jejího využívání. Po vysvětlení podstaty výroby energie ze slunečního záření a současného stavu jejího využívání po celém světě byla zkoumána právní úprava slunečního záření jako součásti obnovitelných zdrojů energie. Zkoumání právní úpravy bylo rozděleno rokem 2005 a týkalo se zejména českého a evropského práva, nicméně práce pojednává i o právní úpravě ve Spolkové republice Německo, Francii a americkém státu Kalifornie. Podpora výroby energie z jakéhokoli obnovitelného zdroje energie (sluneční záření nevyjímaje) je založena právem, avšak to má vycházet z koncepčních nástrojů, kterým se práce věnuje ve své druhé polovině. Autor dále uvádí jednotlivé druhy ekonomických podpor obecně i dle platných českých právních předpisů, popisuje daňové aspekty a hospodářské dopady fotovoltaiky. Kriticky pak hodnotí proběhnuvší nárůst fotovoltaické energie v České republice a vyjmenovává příčiny uvedené situace, stejně tak jako opatření přijatá v reakci na ni. Snaží se i o uvedení dalších možných směrů právní úpravy do budoucna. Na konci práce se nachází pojednání o vlivu využívání slunečního záření k výrobě energie na životní prostředí se zaměřením na přítomnost solárních elektráren v krajině a budoucí odstraňování odpadu, který z nich vzejde. V závěru pak autor shrnuje své poznatky, kriticky se vyjadřuje k dílčím otázkám v práci obsaženým a polemizuje nad budoucí podobou podpory slunečního záření nejen v podmínkách České republiky. 1 PRK 25.7.2012
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on description of the legal regulation of energy production from solar radiation. It is a discourse about the substantial topic for the society, currently still highly actual and consisting not only law, but also economic and environmental overlaps. The thesis classifies solar energy within the energy resources system, compares it with other resources and tries to outline its future exploitation. After explanation of the merit of energy production from the solar radiation and current state of its exploitation, the legal framework of the solar energy as a part of renewables was described. Such description was split into two chapters by the year 2005 and examines the Czech and European law, while it shows the legal regime of the respective area in Germany, France and California. The support of energy production from any renewable resource (not excluding the solar energy) is based on law which shall arise from the conceptual instruments dealt by the author of the thesis in its second half. The author further reviews particular types of support in general and under the Czech law, describes the tax aspects and economic impacts of photovoltaics. He reviews critically the rise of photovoltaic energy in the Czech Republic and enumerates the reasons of the mentioned situation as well as measures enacted in response to it. He tries to examine eventual further direction of the legal regulation in the future. In the end of the thesis, a discourse regarding the influence of energy production from solar radiation to the environment was drawn, in particular with respect to presence of the solar plants in the region and future liquidation of waste coming up form such plants in the future. The author sums up its observations in the conclusion, expresses critically as regards particular issues included in the thesis and argues about the future character of support of the solar energy not only in the Czech Republic. 1 PRK 25.7.2012
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dalibor Kovář 3.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dalibor Kovář 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dalibor Kovář 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 193 kB