velikost textu

Určení obsahu rozpustných fenolických látek v porostech smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určení obsahu rozpustných fenolických látek v porostech smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat
Název v angličtině:
Determination of soluble phenolics in common spruce stands using hyperspectral data
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Buřičová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jana Petruchova, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Id práce:
101231
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hyperspektrální data, fenolické látky, smrk ztepilý
Klíčová slova v angličtině:
hyperspectral data, phenolics, spruce
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá možnostmi stanovení obsahu ligninu a fenolických látek v jehlicích smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat. Po shrnutí výzkumných prací zabývajících se analýzou ligninu a fenolických látek se praktická část zaměřuje na stanovení intervalu vlnových délek, které jsou vhodné pro detekci ligninu a fenolických látek. Na vybraných oblastech spektra je aplikována regresní analýza pro nalezení vztahu mezi spektrálními vlastnostmi jehlic a obsahem biochemických látek. Dále jsou vypočítány indexy NDLI, mNDLI a RLI. Podkladem této praktické části jsou letecké hyperspektrální snímky senzoru HyMap z roku 2009 a 2010 v oblasti Sokolova, spektrální křivky sušiny a čerstvých větví smrku ztepilého a obsah ligninu a fenolických látek stanovený v laboratoři. Výsledkem práce jsou mapy zobrazující obsah ligninu ve smrku ztepilém. Klíčová slova: Smrk ztepilý (Picea Abies), lignin, fenolické látky, PLS metoda, vícerozměrná kroková regrese, NDLI
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with lignin and soluble phenolic determination in Norway spruce foliace using hyperspectral data. A literature overview is focused on the analysis of lignin and soluble phenolics. The practical part focuses on the determination of wavelenghts intervals which are suitable for the detection of lignin and soluble phenolics. There is applied regression analysis for the determination of relationship between the foliage spectra and the content of biochemical substances for the chosen spektrum intervals. Indexes NDLI, mNDLI and RLI were than calculated. HyMap hyperspectral airborne images from 2009 and 2010 for the area of Sokolov, spectral curves of dry matter and fresh branches of Norway spruce and laboratory determination of lignin and soluble phenolics content were the inputs for the analyses. Maps of lignin content in Norway spruce are the final output of the work. Keywords: Norway spruce (Picea Abies), lignin, soluble phenolics, PLS (partial least square) method, multiple Stepwise regression, NDLI
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Buřičová 2.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Buřičová 4.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Buřičová 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Buřičová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jana Petruchova, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 81 kB