velikost textu

Srovnání leukokrátních granitoidů divergentních a konvergentních rozhraní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání leukokrátních granitoidů divergentních a konvergentních rozhraní
Název v angličtině:
Comparisoon of leucogranitoids from divergent and convergent tectonic settings
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Renata Janoušková
Vedoucí:
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Oponent:
RNDr. Jakub Trubač
Id práce:
101094
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
leukokrátní granitoidy, divergentní rozhraní, konvergentní rozhraní, petrologie, geochemie
Klíčová slova v angličtině:
leucogranitoids, divergent settings, convergent margins, petrology, geochemistry
Abstrakt:
Abstrakt Granitoidy, které patří k jedné z nejvýznaměji zastoupených skupin hornin v kontinentální zemské kůře a zvláště pak v orogénech. Rozdělujeme je do několika základních typů podle jejich minerálního složení, petrografických, petrogenetických znaků, chemického složení a geotektonického prostředí jejich vzniku. Geneticky velmi zajímavým typem granitoidních hornin, jejichž geneze je v současné literatuře široce diskutována, jsou leukokrátní granitoidy. Představují snad s výjimkou části velmi starých archiických granitoidů řady tonalit-trondhjemit- granodiorit produkty extrémní diferenciace magmat, pocházejících z různých krustálních a plášťových zdrojů, případně vznikají mísením magmat z různých zdrojů a reakcemi magmatu s jejich okolím při výstupu. Podle geotektonického prostředí vzniku si je můžeme rozdělit na leukogranitoidy, které vznikají na divergentních rozhraních, zejména na středooceánských hřbetech, a na leukokrátní granitoidy vznikající v konvergentních režimech - ostrovních obloucích a aktivních kontinentálních okrajích. Práce podává petrografickou a geochemickou charakteristiku jednotlivých typů leukogranitoidů, charakterizuje zdroje magmat, prostředí vzniku a hlavní diferenciační procesy, mezi které patří zejména parciální tavení za přítomnosti vody a fluid, frakční krystalizace, míšení magmat a asimilace.
Abstract v angličtině:
Abstract Granitoid belong to one of the most important rock type in the continental crust, especially in the orogenic belts. We classify them into several basic types, accrording to their mineral composition, petrographic and petrogenetic features, chemical composition and geotectonic environment of their origin. Genetically very interesting type of granitoids, genesis of which is widely discussed in the present literature, are leucogranitoids. They represent, with exception of very old Archaic granitois of tonalite-trondhjemite-granodiorite suite products of extreme differenciation of magmas, which are derived from various crustal and mantle souces, or originate by magma mixing and mingling processes and by reaction of melts with country rocks during magma ascent. According to geotectonic setting of their origin, leucogranitoids can be divided into leucogranitoids, which originate on divergent plate margin, especially on the mid-ocean ridges and in the leucogranitoid, which originate on destructive plate margins – island arcs or active continental margins. The submited work presents petrographic and geochemical characteristic of individual leucogranitoids types, characterizes sources of magmas, tectonic setting and major differentiation processes as partial melting of water and fluids saturated rocks, fractional crystallization, magma mixing and mingling and assimilation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renata Janoušková 827 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renata Janoušková 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renata Janoušková 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Trubač 2.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 81 kB