velikost textu

Etika práce se synchronem v televizním zpravodajství a publicistice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etika práce se synchronem v televizním zpravodajství a publicistice
Název v angličtině:
ETHICS OF WORKING WITH SYNCHRON IN TV NEWS AND PUBLICISTICS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Černá
Vedoucí:
Phdr. Martin Lokšík
Oponent:
PhDr. Milan Šmíd
Konzultant:
Phdr. Martin Lokšík
Id práce:
100943
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
synchron, etika, Česká televize, TV Nova, TV Prima, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, rozhovor, zpravodajství
Klíčová slova v angličtině:
synchron, ethics, Czech Television, TV Nova, TV Prima, RRTV, interview, TV News
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Etika práce se synchronem v televizním zpravodajství a publicistice rozebírá problematiku užití synchronních výpovědí v rámci mediálních obsahů a způsob jejich úpravy. Vše je zasazeno do etického rámce a snaží se odpovědět na otázku, kam až může novinář zajít, aby se nedopustil manipulace s originálem. Dílčí částí této práce je také analýza reportérských vstupů, stand-upů. Analýza mapuje práci všech tří celoplošných televizních stanic, respektive jejich hlavních zpravodajských relací. Na vybraných příkladech se snažím demonstrovat největší chyby, kterých se reportéři z mého pohledu dopustili. Předmětem druhé části analýzy jsou dva konkrétní případy práce se synchronem, které byly zpochybněny. Prvně se jedná o případ napadení České televize za vytržení slov z kontextu ze strany politika Petra Nečase. Druhou, již uzavřenou záležitostí, se zabývala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jde o událost z jara roku 2010, kdy do médií unikl neformální rozhovor tehdejšího předsedy ODS Mirka Topolánka pro magazín LUI. V prvních dvou kapitolách přidávám teoretický rámec jak od filozofických tak mediálních teoretiků, včetně popisu kodifikovaných pravidel vycházejících z etických kodexů České televize a BBC i zákonů. Třetí kapitola tvoří přechod od teorie k praxi a prostřednictvím zkušeností vedoucích pracovníků zahraniční redakce zpravodajství České televize se soustředím na systém editoriální politiky zpravodajství. Tato kapitola má za cíl odpovědět na otázku, jakým způsobem se vyhnout možnému napadení ze strany respondentů kvůli manipulativnímu zásahu do jejich výpovědi. Pro doplnění kontextu uvádím také teorii a vývoj práce se synchronem.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis Ethics of working with synchron in TV News and Publicistics analyzes the use of synchronized statements in media contents and the method of their preparation. Everything is integrated into an ethical framework and seeks to answer the question of how journalists can process the original material avoiding the misrepresentation of the data acquired. Certain parts of the thesis are devoted to the analysis of stand-ups. The analysis describes the work of all three national television stations - Czech Television, TV Nova and TV Prima, or mainly their main news broadcasts. The selected examples are trying to demonstrate the greatest mistakes which, from my point of view, reporters have committed. The second part of the analysis deals with two specific cases of working with synchrons which have been challenged. There is a former case of a charge of the Czech Televison. The politician Petr Nečas accused the medium of taking some of his words out from the context. The second issue, already settled, was dealt with by the Council for Radio and Television Broadcasting (RRTV). It is an event from the spring of 2010, when an informal conversation between ODS chairman Mirek Topolánek and the general editor of LUI magazine was promoted in the media. The first two chapters also contain a theoretical framework from both the philosophical and media theorists, including a description of codified rules of ethics in the Czech Television and the BBC and the law. The third part is the transition from theory to practice and through the experience of managers of foreign news editors of Czech Television the main focus is on a system of editorial policy of TV News. The chapter aids to answer the question of how to avoid potential accusation by the respondents because of the manipulative intervention in their testimony. To complete the context I also describe the theory and the history of the work with synchron.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Černá 6.86 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Černá 760 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Černá 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Černá 162 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Phdr. Martin Lokšík 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Šmíd 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 488 kB