velikost textu

Arnošt Schwarzenberg - život šlechtice ve 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Arnošt Schwarzenberg - život šlechtice ve 20. století
Název v angličtině:
Arnošt Schwarzenberg - The Life of the Nobleman in the 20th Century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Juhaňáková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D.
Id práce:
100883
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aristokracie, 20. století, Schwarzenberg
Klíčová slova v angličtině:
Aristocracy, 20th Century, Schwarzenberg
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá životními osudy Arnošta prince ze Schwarzenbergu (1892-1979). Dvacáté století bylo stoletím zvratů a změn. Všechny události bouřlivého 20. století se výrazně promítly i do Arnoštova života. Tak, jak se měnila doba, měnily se i jeho osudy. Arnošt se narodil do rodiny orlických Schwarzenbergů, jejíž kořeny sahají až do počátku 12. století. Členové Arnoštovy rodiny zaujímali v rámci Rakousko-uherské monarchie významné postavení. Na základě toho se také dostalo Arnoštu princi Schwarzenbergovi náležité výchovy a vzdělání. Období první světové války strávil mladý Schwarzenberg jako rakouský voják na frontách v Haliči, Itálii, ale i u císařského dvora ve Vídni. Po roce 1918 si Schwarzenberg musel najít své místo v občanské společnosti nově vzniklého Československa. V roce 1936 se díky dědictví po strýci Bedřichovi II. stal velkostatkářem a snažil se pečovat o své panství v Tochovicích. Během druhé světové války musel bránit Tochovice před nacistickou mocí a po konci války zase sebe a svou českou národnost. Po únoru 1948 zůstal Arnošt jako jediný z rodiny Schwarzenbergů v komunistickém Československu. Přišel o veškerý majetek, dvakrát skončil v komunistickém vězení a přesto odmítl odejít. Cílem této práce je ukázat na životě a osudech Arnošta Schwarzenberga všechny zvraty, kterými si šlechtic ve 20. století mohl projít. Klíčová slova: šlechta, 20. století, Schwarzenberg 5
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the life story of Ernest Prince of Schwarzenberg (1892- 1979). The 20th century was a century of upheavals and changes. All events of this hectic century are significantly reflected in Ernest’s life. Ernest was born into the aristocratic family of Schwarzenberg, whose roots date back to the early 12th century. Members of Schwarzenberg’s family held important position under the Austro-Hungarian monarchy. On this basis, Ernest received a proper upbringing and education. During the World War II he was a soldier on the front lines in Poland and Italy, but he also served in the imperial court in Vienna. After 1918, Schwarzenberg had to find its place in civil society in newly formed Czechoslovakia. In 1936, due to inheritance from his uncle Frederick II., Ernest became a landowner and tried to take care of his estate in Tochovice. During the World War II he had to defend Tochovice before Nazi rule and after the war he had to defend himself and his Czech nationality. After 1948, Ernest remained as the only one of the Schwarzenberg’s family in communist Czechoslovakia. He lost all his assets, twice ended up in a communist prison, and yet refused to leave the country. The aim of this diploma thesis was to show the life and fate of Ernest Schwarzenberg with all the twists, which could pass the nobleman in the 20th century. Key words: Aristocracy, 20th Century, Schwarzenberg 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Juhaňáková 6.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Juhaňáková 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Juhaňáková 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 151 kB