velikost textu

Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjktiven

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjktiven
Název v češtině:
K významu lexikálních vztahů mezi významově blízkými adjektivy
Název v angličtině:
On lexical relations among synonymous adjectives (a corpus-driven research)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Prof. Carita Paradis
Id práce:
100871
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Predkladami disertaeni prace se zabyva vyzkumem lexikaInich vztahü meZl vybranY'mi nemeckymi adjektivy, ktera lze oznaCit jako blizkä synonyma. Dotyka se okrajove i dalsich paradigmatickych vztahü. Autorka pfedklädä k uvaze tradieni pojeti semantickych vztahü, ktere modifikuje na zäklade korpusove-lingvisticke analyzy ctyf nemeckych adjektivnich synonymickych päru (kalt/kühl, schön/hübsch, nett/angenehm, unschön/hässlich). Pro jejich zkoumani autorka vypracovala metodologii, ktera bohate vyuiivä korpusovy-ch nastrojü vyvijenych oddelenim Korpusove lingvistiky Ustavu pro nemecky jazyk v Mannheimu (IDS Mannheim, SRN) a jiz lze s jistY'mi obmenami univerzaIne vyuiit pro zkoumäni dalsich synonymickych paru. Jednä se pfedevsim 0 metody zkoumajici podobne kookurencni profily analyzovanych slov a miti slov podobneho vyznamu v urCitem kontextovem okoli. Vysledky techto analyz jsou dokumentoväny na textech pochazejicich z korpusu DEREKo (Deutsches Referenzkorpus, IDS Mannheim). Vypracovane analyzy pfispivaji k osvetleni mnohovrstevnych semanticky-ch vztahü v jazyce a napomähaji pfi vytväfeni noveho pohledu najazyk,jenZ vychäzi z uzu.
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis concems the research of lexical relations among a sampie of German adjectives, which are called "near-synonyms". Partly, the thesis deals also with other paradigmatic relations. The author considers the traditional approach to the semantic relations, which is modified by means of the corpus analysis of four German adjective synonymous pairs (kalt/kühl, schön/hübsch, nett/angenehm, unschön/hässlich). The author has suggested a methodology which makes use of corpus-linguistic tools developed by the Department of Corpus Linguistics at the Institute for the German Language in Mannheim, Germany (IDS Mannheim) and which can be used with some modifications for the research of other synonymous pairs. The corpus-linguistic tools explore especially similar collocation profiles of the analyzed words and the use of semantically elose words in certain contexts. The results of the analyses are documented on texts deriving from the corpus DEREKo (Mannheim German Reference Corpus). The analyses undertaken in this thesis contribute to illustration of semantic relations in language and help to build up a new, usage-based view of language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 27.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Carita Paradis 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB