velikost textu

Proměny forem hospodaření v transformačním období: modelový příklad ORP Kralovice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny forem hospodaření v transformačním období: modelový příklad ORP Kralovice
Název v angličtině:
Changes of Farming Types during Transition Period: Case Study ORP Kralovice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Ing. Veronika Eretová
Vedoucí:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Vaňková
Id práce:
100791
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zemědělství-transformace-Česko
Klíčová slova v angličtině:
agriculture-transition-Czechia
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „ Proměny forem hospodaření v transformačním období: modelový příklad ORP Kralovice“ se zabývá českým zemědělstvím a složitým vývojem, který prodělalo toto odvětví před rokem 1989 i po něm. Jejím cílem je zachytit a analyzovat podstatné změny různých forem hospodaření v zemědělství v modelovém území. Práce nejprve sleduje vývoj zemědělského sektoru v celém Česku před r. 1989 a poté po něm. Popisuje procesy transformace zemědělských družstev a privatizace státních statků. Práce také charakterizuje modelové území a uvádí jeho předpoklady, silné a slabé stránky pro zemědělskou výrobu. V závěrečné části je transformace i privatizace uvedena na konkrétních příkladech podniků hospodařících v modelovém území. Práce zachycuje jejich vývoj od r. 1989 až do současnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis “Changes of farming types during transition period: case study ORP Kralovice” deals with Czech agriculture and with the complex development, which this branch experienced before and after the year 1989. Its objective is to capture and analyze significant changes of farming types in the case area. At first, the thesis observes the development of agriculture in Czechia before and after 1989. It describes processes of transition of agricultural cooperatives and privatization of state property (state farms). The thesis also describes the case area, its conditions, strengths and weaknesses for agricultural production. Finally, both the transition and also the privatization, are presented by particular examples of businesses from the case area. The thesis focuses on their development from 1989 to the present day.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Veronika Eretová 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Veronika Eretová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Veronika Eretová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vít Jančák, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vaňková 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Errata Mgr. Ing. Veronika Eretová 90 kB