velikost textu

Role systémů značení regionálních produktů v procesu institucionalizace regionů a v jejich rozvoji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role systémů značení regionálních produktů v procesu institucionalizace regionů a v jejich rozvoji
Název v angličtině:
The role of regional product labelling schemes in the process of institutionalizing regions and in their development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdalena Kašková
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
Id práce:
100789
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
region, regionální identita, rozvoj regionu, regionální produkty, systémy značení
Klíčová slova v angličtině:
region, regional identity, regional development, regional products, labelling schemes
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce řeší v rámci české geografie dosud málo zkoumané téma regionálních produktů, resp. systémů značení regionálních produktů. Snaží se jednak určit jejich roli v procesu institucionalizace regionu (podle Anssi Paasiho), jednak identifikovat přínosy značení k rozvoji regionu. Základ práce tvoří teoretická rozprava zahrnující koncept formování regionu a regionální identity, téma regionálních produktů jako součást konceptu alternativních potravinových sítí a problematiku symboliky a značek. Vlastní výzkum má tři fáze. Výsledkem první fáze je sestavení databáze českých systémů značení a zhodnocení vývoje značení regionálních produktů v Česku. Další fáze hodnotí z různých hledisek (polohových, strukturálních aj.) 22 vybraných systémů značení sdružených v Asociaci regionálních značek. Třetí fáze výzkumu ověřuje a doplňuje zjištěné údaje formou řízených rozhovorů s klíčovými aktéry systémů značení. Práce prokázala na všech měřítkových úrovních vztah mezi značením regionálních produktů a institucionaliazcí regionu. Značení se uplatňuje zejména při vymezování prostorového tvaru regionu a upevňování regionálního vědomí a image regionu. Značení regionálních produktů může být účinným nástrojem rozvoje regionů včetně problémových, nelze je však přeceňovat. Jde spíše o vhodnou doplňkovou aktivitu v rámci širší rozvojové strategie; jeho uplatnění závisí na aktivitě zapojených aktérů. Klíčová slova: region, regionální identita, rozvoj regionu, regionální produkty, systémy značení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with regional products and their labelling schemes which have rarely been studied in the context of Czech geography. The thesis aims to identify the role of regional product labelling schemes in the process of institutionalizing regions (in the sense of Anssi Paasi) as well as to discover their contribution to the development of regions. The thesis is based on a theoretical discussion which includes the concept of region and regional identity formation, the issue of regional products as a part of the alternative food networks concept and the issue of symbolism and branding/labelling. The research consists of three parts. The first part provides a database of Czech labelling schemes and an assessment of regional product labelling in Czechia. In the second part, 22 labelling schemes united by the Association of Regional Brands are assessed from different perspectives (location, structural aspects etc.). The last part verifies and completes the findings using semi-structured interviews with key actors of the labelling schemes. The existence of the relation between labelling schemes and the institutionalization of regions was verified at each scale. Regional product labelling is particularly involved in the formation of the region’s territorial shape and in the strengthening of regional consciousness as well as the image of the region. Labelling schemes are likely to become efficient development tools for regions including disadvantaged ones. However, they should not be overestimated. A regional product labelling scheme works rather as an additional activity within a broader development strategy; its applicability depends on the activity of actors involved. Key words: region, regional identity, regional development, regional products, labelling schemes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Kašková 2.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Magdalena Kašková 3.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Kašková 218 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Kašková 166 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Jehlička, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. 152 kB