velikost textu

Polopřímá demokracie ve Švýcarsku: vzor k napodobení?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Polopřímá demokracie ve Švýcarsku: vzor k napodobení?
Název v angličtině:
Swiss semi-direct democracy: a model for imitation?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Eduard Klobouček
Vedoucí:
prof. Miroslav Novák, Dr.
Oponent:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Id práce:
100769
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Polopřímá demokracie, Švýcarsko, referendum, lidová iniciativa, kanton, přímá demokracie
Klíčová slova v angličtině:
Semi-direct democracy, Switzerland, referendum, initiative, canton, direct democracy
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá fungováním polopřímé demokracie v Švýcarsku. Postupuje od obecných témat – jaké jsou rozdíly mezi přímou a zastupitelskou demokracií, co je polopřímá demokracie a jaké nástroje jsou pro ni typické. Dále práce popisuje švýcarský poltický systém, který je v současnosti jediným fungujícím systémem, který lze označit za polopřímou demokracii. Práce se zabývá fungováním nejvyšších orgánů, stranickým systémem a švýcarským federalismem a jak jednotlivé instituty a instituce ovlivňují prvky přímé demokracie. Jádro práce je pak zaměřeno na fungování švýcarské polopřímé demokracie na federální, kantonální i lokální úrovni, jak se tento systém historicky vyvíjel, které nástroje přímé demokracie jsou zde přítomny a jak je pozitivně-právně upraven v současnosti. Práce zapracovává i některá statistická data o tom, jak se vyvíjela participace občanů, jak hojně jsou jednotlivé instituty používány, jaké jsou pro ně kladeny podmínky a jak se liší v jednotlivých oblastech. Závěrečné kapitoly pojednávají o přímé demokracii v jiných státech, v Evropské unii a v České republice. Z této komparace se pak pokouší vyvodit určité závěry o použitelnosti švýcarského systému v zahraničí, a jaká rizika s sebou může nést slepé kopírování tohoto systému v zahraničí.
Abstract v angličtině:
Abstract Main aim of this bachelor thesis is to describe Swiss semi-direct political system. Thesis proceeds from general topics - what are the differences between direct and representative democracy, what is semi-direct democracy and what the typical instruments of direct democracy are. It also describes the Swiss political system, which is currently the only functioning system that can be described as semi-direct democracy. The work deals with the functioning of the highest authorities, the Swiss party system and federalism and how the individual institutes and institutions influence elements of direct democracy. The core of the paper is focused on the functioning of the semi-direct democracy in Switzerland at federal, cantonal and local level. Thesis describes the evolution of Swiss semi-direct democracy and how it is regulated nowadays. The work also incorporates some statistical data about participation of Swiss citizens, usage of individual instruments and also describes conditions which are necessary for acceptance decisions through direct democracy process. Thesis also contains comparison with other countries, the European Union and the Czech Republic and gives some conclusions on the applicability of Swiss system of semi-direct democracy abroad.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Eduard Klobouček 533 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Eduard Klobouček 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Eduard Klobouček 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Miroslav Novák, Dr. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.46 MB