velikost textu

Trávení volného času v městském a venkovském prostředí; případová studie kraje Praha a Vysočina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trávení volného času v městském a venkovském prostředí; případová studie kraje Praha a Vysočina
Název v angličtině:
Leisure Activities in Rural and Urban Environments; a Case Study of the Prague and Vysočina Regions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Mlčochová
Vedoucí:
RNDr. Tereza Kůsová
Oponent:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Id práce:
100729
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie se zaměřením na vzdělávání (UZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volný čas, město, venkov, trávení volného času, volnočasové aktivity, Praha, Vysočina
Klíčová slova v angličtině:
leisure time, city, village, spending leisure time, leisure activities, Prague region, Vysočina region
Abstrakt:
Předložená bakalářská práce se snaží popsat a vyhodnotit, do jaké míry se v dnešní době liší trávení volného času v městských a venkovských oblastech. Podrobněji budu zejména zkoumat frekvenci volnočasových aktivit v městském prostředí Prahy a venkovském prostředí Vysočiny. Součástí práce je obecná specifikace volného času, města a venkova, vliv jednotlivých aspektů na trávení volného času a stručný demografický a socioekonomický rozbor krajů Praha a Vysočina. V hlavní části práce je kvantitativní zpracování a analýza sekundárních dat zaměřených na trávení volného času. Pozornost bude dále zaměřena na trávení volného času na základě rozdílného pohlaví, věku, dosaženého stupně vzdělání, příjmů a velikosti obce. Vedlejší součástí práce jsou strukturované rozhovory s lidmi z venkovského prostředí.
Abstract v angličtině:
The submitted thesis deals to describe and analyze the extent to which different leisure activities in urban and rural regions. I will explain in more detail in particular the frequency of leisure activities in the city of Prague and the rural Vysočina regions. Part of the work is a general specification of the leisure time, city and country, the impact on various aspects of leisure and brief demographic and socio-economic analysis of the Prague and Vysočina regions. The main part is a quantitative processing and analyses of secondary data target the leisure activities. Attention will also focus on leisure activities based on different gender, age, level of education, earner and size of the village. Subordinated parts of this work are structured interviews with people from the rural area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Mlčochová 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Mlčochová 856 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Mlčochová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Mlčochová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tereza Kůsová 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 80 kB