velikost textu

Využití hydrologických nástrojů GIS ve vodohospodářství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití hydrologických nástrojů GIS ve vodohospodářství
Název v angličtině:
Use of GIS hydrology tools in water management
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Soukup
Vedoucí:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Slačíková
Id práce:
100693
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Využití hydrologických nástrojů GIS ve vodohospodářství Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá využitím hydrologických nástrojů geoinformačních systémů (GIS) ve vodohospodářství na příkladu regionu Dobříšsko. Je zde řešeno vymezování ochranných pásem vodních zdrojů na základě digitálního modelu terénu. Digitální model terénu byl vytvořen z výškopisných dat ZABAGED a upraven podle dat o říční síti z databáze DIBAVOD. Práce se také zabývá využitím hydrologických funkcí při hledání potencionálních vodních zdrojů. V rámci práce byla zpracována geodatabáze obsahující data využitelná pro vodohospodářské účely. Klíčová slova GIS, vodohospodářství, vodní hospodářství, hydrologické modelování, ochranná pásma, vodní zdroje
Abstract v angličtině:
Use of GIS hydrology tools in water management Abstract This thesis deals with the use of GIS hydrology tools in water management. It is solved on example of Dobříš region. It deals with delineating water protection zones based on digital elevation model. The digital elevation model was derivated from elevation data from the ZABAGED database and then modified by the river network data from the DIBAVOD database. The paper also discusses the use of hydrological functions in the search for potential water sources. During the work was developed a geodatabase containing the data usable in water management. Keywords GIS, water management, hydrologic modelling, protection zones, water resources
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Soukup 1.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Soukup 648.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Soukup 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Soukup 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Slačíková 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 80 kB