velikost textu

Hodnocení změn land cover v Českém Švýcarsku pomocí dat DPZ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení změn land cover v Českém Švýcarsku pomocí dat DPZ
Název v angličtině:
Land cover changes in Bohemian Switzerland using remote sensing data
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Kristýna Lihanová
Vedoucí:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Součková
Id práce:
100689
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
land cover, České Švýcarsko, les, Landsat, Formosat, QuickBird
Klíčová slova v angličtině:
land cover, Bohemian Switzerland, forest, Landsat, Formosat, QuickBird
Abstrakt:
Hodnocení změn land cover v Českém Švýcarsku pomocí dat DPZ Abstrakt Cílem této práce bylo klasifikovat krajinný pokryv v Národním parku České Švýcarsko z dat družice LANDSAT (1999, 2002, 2009), FORMOSAT (2006) a QuickBird (2009). Vlastnosti těchto dat jsou v práci popsána. Pro zjištění tříd land cover byla použita metoda neřízené klasifikace v programu Geomatica. Vytvořené třídy byly sloučeny do pěti výsledných tříd. Hodnocena byla také přesnost klasifikace, která ukázala, že výsledky příliš neodpovídají skutečnosti zejména u typů lesa. Výsledky klasifikace byly vyhlazeny nízkofrekvenčním filtrem a převedeny do vektorové podoby v programu ArcGIS. Dále byly pro roky 2006 a 2009 spočteny vegetační indexy NDVI a LAI, které ukázaly, že nejhustější vegetace je v oblasti listnatých lesů. Změny krajinného pokryvu byly hodnoceny dvěma způsoby. Nejprve byly zjištěny podíly jednotlivých tříd land cover ve všech časových horizontech. Druhým způsobem byl překryv vrstev provedený v programu ArcGIS. Překryv byl proveden mezi lety 1999 a 2002 a mezi lety 1999 a 2009. Nejvíce změn bylo zjištěno mezi jehličnatými a smíšenými lesy. Tyto změny jsou však způsobeny spíše nepřesností v klasifikaci. Klíčová slova: land cover, České Švýcarsko, les, Landsat, Formosat, QuickBird
Abstract v angličtině:
Land cover changes in Bohemian Switzerland using remote sensing data Abstract The purpose of this project was to classify land cover in The National Park Bohemian Schwitzerland from LAMDSAT data (1999, 2002, 2009), FORMOSAT data (2006) and QuickBird data (2009). Data used in this paper are described in details. The method used for images classification was method of unsupervised classification in Geomatica program. Created classes were merged into the final five classes. An Assessment of accuracy of classification showed that results don´t reflect reality. Mixed forests are the biggest problem because they can be mistaken for coniferous or deciduous forests. Classification results were smoothed low pass filer and converted into a vector formats in ArcGIS program. For the years 2006 and 2009 was counted the vegetation indexes NDVI and LAI. Results showed that the densest vegetation is in deciduous forests. Changes in land cover were assessed in two ways. Shares of each class were calculated for all years. Overlays layers are created in ArcGIS. Overlap was conducted between 1999 and 2002 and between 1999 and 2009. Most changes were found between the coniferous and mixed forests. These changes are caused by the inaccuracies in classification. Key words: land cover, Bohemian Switzerland, forest, Landsat, Formosat, QuickBird
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Lihanová 791 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Lihanová 2.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Lihanová 159 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Lihanová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Součková 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 80 kB