text size

Hodnocení změn pokryvu Země pomocí objektových detekcí

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Hodnocení změn pokryvu Země pomocí objektových detekcí
Titile (in english):
Evaluation of Land Cover Changes Using the Object Detections
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Eliška Skokanová
Supervisor:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Thesis Id:
100685
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Cartography and Geoinformatics (NKARTGD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2011
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
objektová detekce změn, družicové snímky, Corine Land Cover, mapovací jednotka změn, Multivariate Alteration Detection, e-Cognition
Keywords:
object based change detection, satellite images, Corine Land Cover, mapping unit of changes, Multivariate Alteration Detection, e-Cognition
Abstract (in czech):
Cílem práce je provést objektovou detekci změn land cover ve vybraných lokalitách České republiky. Vstupní data tvoří družicové snímky Landsat z roku 2000 a Spot z roku 2006. Ke zhodnocení změn je použita neřízená metoda detekce změn Multivariate Alteration Detection programu e-Cognition založená na statistických postupech. Výsledky detekce jsou na konci práce porovnány se změnovou databázi Corine Land Cover za účelem zhodnocení míry shody detekovaných ploch. Z důvodu detekce změn menších rozměrů, které se nevyskytují v databázi Corine, je zvolena odlišná mapovací jednotka změn. V první části práce je provedena literární rešerše zaměřující se na postup zpracování satelitních snímků, popis spektrálního chování jednotlivých krajinných objektů, postup tvorby databáze Corine Land Cover a princip detekce změn pomocí MAD. Druhá část práce se zaměřuje na úpravu dat, provedení detekce změn sledovanou metodou a porovnání výsledků se změnovou databází Corine. Klíčová slova: objektová detekce změn, družicové snímky, Corine Land Cover, mapovací jednotka změn, Multivariate Alteration Detection, e-Cognition
Abstract:
The aim of the project is to perform object based change detection of land cover in specific areas of Czech republic. Landsat 2000 and Spot 2006 satellite images are used as input data. The method used for evaluation of changes is Multivariate Alteration Detection unsupervised method which is based on statistical procedures and is available from e-Cognition software. The results of detection are compared with Corine Land Cover changes database to evaluate degree of parity on detected areas. Different mapping unit is used to be able to detect smaller changes than Corine database. First part of the work is review of literature sources aimed on processing of satellite images, description of the spectral behavior of landscape objects, origins of Corine Land Cover database and principle of change detection using MAD. Second part deals with data adjustment, change detection process and comparison of reached results with Corine. Keywords: object based change detection, satellite images, Corine Land Cover, mapping unit of changes, Multivariate Alteration Detection, e-Cognition
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eliška Skokanová 2.82 MB
Download Abstract in czech Mgr. Eliška Skokanová 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Eliška Skokanová 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 25 kB
Download Opponent's review RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 120 kB
Download Defence's report doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 81 kB