velikost textu

Hodnocení změn pokryvu Země pomocí objektových detekcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení změn pokryvu Země pomocí objektových detekcí
Název v angličtině:
Evaluation of Land Cover Changes Using the Object Detections
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Skokanová
Vedoucí:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Id práce:
100685
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
objektová detekce změn, družicové snímky, Corine Land Cover, mapovací jednotka změn, Multivariate Alteration Detection, e-Cognition
Klíčová slova v angličtině:
object based change detection, satellite images, Corine Land Cover, mapping unit of changes, Multivariate Alteration Detection, e-Cognition
Abstrakt:
Cílem práce je provést objektovou detekci změn land cover ve vybraných lokalitách České republiky. Vstupní data tvoří družicové snímky Landsat z roku 2000 a Spot z roku 2006. Ke zhodnocení změn je použita neřízená metoda detekce změn Multivariate Alteration Detection programu e-Cognition založená na statistických postupech. Výsledky detekce jsou na konci práce porovnány se změnovou databázi Corine Land Cover za účelem zhodnocení míry shody detekovaných ploch. Z důvodu detekce změn menších rozměrů, které se nevyskytují v databázi Corine, je zvolena odlišná mapovací jednotka změn. V první části práce je provedena literární rešerše zaměřující se na postup zpracování satelitních snímků, popis spektrálního chování jednotlivých krajinných objektů, postup tvorby databáze Corine Land Cover a princip detekce změn pomocí MAD. Druhá část práce se zaměřuje na úpravu dat, provedení detekce změn sledovanou metodou a porovnání výsledků se změnovou databází Corine. Klíčová slova: objektová detekce změn, družicové snímky, Corine Land Cover, mapovací jednotka změn, Multivariate Alteration Detection, e-Cognition
Abstract v angličtině:
The aim of the project is to perform object based change detection of land cover in specific areas of Czech republic. Landsat 2000 and Spot 2006 satellite images are used as input data. The method used for evaluation of changes is Multivariate Alteration Detection unsupervised method which is based on statistical procedures and is available from e-Cognition software. The results of detection are compared with Corine Land Cover changes database to evaluate degree of parity on detected areas. Different mapping unit is used to be able to detect smaller changes than Corine database. First part of the work is review of literature sources aimed on processing of satellite images, description of the spectral behavior of landscape objects, origins of Corine Land Cover database and principle of change detection using MAD. Second part deals with data adjustment, change detection process and comparison of reached results with Corine. Keywords: object based change detection, satellite images, Corine Land Cover, mapping unit of changes, Multivariate Alteration Detection, e-Cognition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Skokanová 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Skokanová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Skokanová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 81 kB