velikost textu

Možnosti geografického studia využití kapalných biopaliv v dopravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti geografického studia využití kapalných biopaliv v dopravě
Název v angličtině:
Possibilities of geographical research in the usage of liquid biofuels in transport
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Valeš
Vedoucí:
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bc. Jan Šatra
Id práce:
100613
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kapalná biopaliva, statistická analýza, prostorová analýza
Klíčová slova v angličtině:
liquid biofuels, statistical analysis, spatial analysis
Abstrakt:
Tato práce na základě literatury nastiňuje historii a současný stav využití biopaliv v dopravě. Zkoumá vývoj jeho regionální diferenciace v EU a pomocí základních statistických metod zkoumá vývoj rozdílů významu biopaliv v jednotlivých státech EU. Za tímto účelem je vytvořena databáze podílů biopaliv na spotřebě energie v dopravě. Pokud chápeme podíly jako intenzitu či význam využití kapalných biopaliv v zemi, můžeme na jejich základě zkoumat rozdíly v členských zemích. Pomocí Lorenzovy křivky je hodnocena míra nerovnoměrnosti produkce biopaliv v EU. Význam produkce v jednotlivých zemích je pak hodnocen pomocí přepočtu na plochu zemědělské půdy. Klíčová slova: kapalná biopaliva, statistická analýza, prostorová analýza
Abstract v angličtině:
At first there is briefly shown the history of usage and present usage of liquid biofuels in transport. The paper describes its regional differenciation in EU and with the help of basic statistical methods researches the development of differences of the meaning of biofuels in Member States. For these purposes there is created a database of shares of biofuels in energy consumption in transport. If we understand the shares of biofuels showing the intensity or the meaning of biofuels usage, we can exemine its differences. With the help of Lorenz curve there is described the development of rate of inequality of biofuels production. There is also evaluated the meaning of biofuels production in Member States by relativising it to the area of arable land. Key words: liquid biofuels, statistical analysis, spatial analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Valeš 763 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Valeš 447 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Valeš 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Valeš 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Jan Šatra 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Errata Bc. Jiří Valeš 336 kB