velikost textu

Přirozené vývěry podzemní vody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přirozené vývěry podzemní vody
Název v angličtině:
Natural groundwater seeps
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Hanušová
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Lipanský
Id práce:
100589
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pramen
Klíčová slova v angličtině:
Spring of water
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je sestavena, tak aby na sebe jednotlivé kapitoly volně navazovaly. Hlavním pilířem práce je první kapitola, která pojednává obecně o pramenech. Na ní pak navazuje kapitola typologie pramenů, která se zabývá jednotlivými typy pramenů dle geologie, teploty a kolísání vydatnosti. Pokračuje samostatná část o artéské vodě. V další části se zabývám krasovými prameny, termálními prameny, u kterých uvádím příklady z České republiky. Ke kapitole Termální prameny patří i část o gejzírech. V poslední části se zabývám Mělnickou oblastí a Mělnickou Vruticí. Cílem práce bylo zdokumentovat tuto problematiku, která se v literatuře samostatně objevuje jen málo. Hlavním výsledkem práce je shromáždění informací, které se v literatuře objevují jen po částech, a v českých odborných knihách téměř vůbec.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis is built so that all chapters themselves freely followed up. The main pillar of work is first chapter, which deals generally with springs. Next follows typology of springs, which deals with different types of springs according to geology, temperature, and yield. The special part about artesian water follows. Next section deals with karst springs and thermal springs, where I present examples from the Czech Republic. The chapter of thermal springs includes also text about geysers. In the last part the thesis deals with the Mělník area and Mělnická Vrutice. The aim of this study was to document this issue, which appears in the literature. The main result of the thesis is gathering information that appear in the foreign literature only in parts, and almost never in the Czech books and papers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Hanušová 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Hanušová 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Hanušová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Lipanský 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Bc. Martina Hanušová 80 kB