velikost textu

Hypodermický a drenážní odtok

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hypodermický a drenážní odtok
Název v angličtině:
Hypodermic and drainage runoff
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lukáš Hubinger
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Vaněk
Id práce:
100588
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hypodermický odtok, drenážní odtok, hydrologický cyklus, zemědělské odvodnění, drenáž
Klíčová slova v angličtině:
hypodermic runoff, drainage runoff, hydrologic cycle, agricultural drainage, drainage
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá hypodermickým a drenážím odtokem, jejich stanovením, zařazením do hydrologického cyklu a ovlivněním antropogenní činností. Jednotlivě jsou popsány druhy odtoků a jejich stanovení. Dále se práce zabývá zemědělským odvodňováním, jeho vlivem na krajinu jako celek, druhy drenáží, výhody a nevýhody drenážních systémů a současným stavem drenážních systémů. V práci jsou detailně rozebrány klady a zápory drenážních systémů, jsou popsány možnosti jejich modernizace, jejich aktuální stav a celkový vliv na krajinu.
Abstract v angličtině:
Abstract The BSc thesis deals with hypodermic and drainage runoff, possibilities of its determination, with its place in the hydrologic cycle and impacts of anthropogenic activities. There are types of runoff, possibilities of its description one by one in the thesis. The thesis also includes information about agricultural drainage, its influence to the landscape as whole, types of drainage, about advantages and disadvantages of drainage systems and about actual situation of drainage systems in the Czech Republic. There are description in detail pluses and negatives drainage runoff in the thesis, there are description possibilities of its modernization, about actual situation of drainage systems and it is influence to the landscape.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Hubinger 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Hubinger 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Hubinger 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Vaněk 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 216 kB