velikost textu

Kulturně-vědní politika KSČ a ideologizace společenských oborů v letech 1945-1960

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturně-vědní politika KSČ a ideologizace společenských oborů v letech 1945-1960
Název v angličtině:
Cultural and Science Policy of the Communist Party and the Ideologization of Social Science in Czechoslovakia 1945-1960
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Devátá, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Id práce:
100569
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt dizertační práce Kulturně-vědní politika KSČ a ideologizace společenských oborů v letech 1945–1960 Mgr. Markéta Devátá Předkládaná práce se věnuje komunistické kulturně-vědní politice v letech 1945–1960 z hlediska naplňování jejího stěžejního cíle, jímž bylo celospolečenské přijetí komunistické ideologie, učení marxismu-leninismu. Zabývá se vývojem v období, které započalo formulací společensko- politického transformačního programu přerůstání tzv. národní a demokratické revoluce v revoluci socialistickou a bylo zakončeno deklarací o dosažení socialistické výstavby a které po dosažení mocenského monopolu KSČ provázelo úsilí o široce pojatou kulturní revoluci koncipovanou jako „revoluční myšlenkový převrat“, resp. „ideologický přerod“ uskutečňovaný výchovou k marxisticko-leninskému světovému názoru. Komunistickou kulturně-vědní politiku tedy sleduje v kontextu marxistického diskurzu a ve smyslu analýzy forem, kterými docházelo k ovlivňování společenskovědních oborů, jež byly předurčeny k šíření marxistické filozofie. V užším rámci práce sleduje vývoj vysokých škol, resp. školskou politiku, jež je chápána jako součást komunistického kulturně-vědního programu. V nejužším zaměření se pak zabývá konstituováním politické výchovy a výuky marxismu-leninismu na vysokých školách jako stěžejního ideologického nástroje formování socialistické inteligence. Předkládaná práce by chtěla přinést koncept výkladu kulturně-vědní politiky KSČ jako kontinuálního procesu před- a poúnorového období a nabídnout jej jako alternativu k tendencím reflektovat dané téma jako dvě diskontinuitní vývojové fáze, resp. poukázat na momenty, které odkazují spíše k roku 1945 jako k bodu, z něhož vychází již pozměněné chápání vědy a kultury a jejich společenské úlohy, a to nejen v komunistickém diskurzu. V tomto smyslu by také chtěla postihnout hlavní ideové podněty, které uvedly do pohybu poválečnou transformaci vysokých škol, jež měla naplňovat cíle demokratizace vědy a vzdělání. Dále by chtěla předložit analýzu hlavních ideologizačních forem, jichž kulturně-vědní politika KSČ používala k uskutečňování programu kulturní revoluce a výchovy socialistické inteligence vyhlášeném na IX. sjezdu, zejména ve vztahu k dělnickým vzdělávacím projektům a k ideologickým kampaním přelomu 40. a 50. let, v jejichž rámci se konstituovala marxistická věda. V neposlední řadě by chtěla poukázat na význam tzv. zakladatelské generace marxistů vycházející z okruhu vysokých politických škol a na její podíl v etablování marxisticko-leninských přístupů ve společenských vědách (v dominujícím dobovém stalinském pojetí) a jejich integraci do výzkumné činnosti společenskovědních 1 akademických ústavů a kateder vysokých škol v první polovině 50. let i v úsilí o návrat k „čistotě“ marxistického myšlení v rámci procesu destalinizace spojeným s druhou polovinou této dekády. 2 3
Abstract v angličtině:
The Cultural and Science Policy of the Communist Party and the Ideologization of Social Science in Czechoslovakia 1945–1960. Abstract This study deals with the cultural and science policy of the Communist Party of Czechoslovakia in 1945–1960 from the perspective of meeting the policy’s main aim, i.e. a general acceptance of the communist ideology of Marxism-Leninism. The period started with formulating a programme of social and political transformation from the “national and democratic revolution” to a “socialist revolution”, followed up by the proclamation of “accomplishing the socialist construction”. Having reached a power monopoly, the Communist Party of Czechoslovakia concentrated on a cultural revolution conceived as “a conversion of culture and people’s thinking toward the Marxist-Leninist world-view”. The communist cultural and science policy is therefore analysed in the context of the Marxist discourse and through the forms of reshaping the social science predestined to spread the Marxist philosophy. More specifically, my research focused on the development of university and college education policy as a part of the communist cultural and science project. In particular, the constitution of political education and teaching Marxism- Leninism at universities is observed as a key instrument of shaping new socialist intelligentsia. The objective of this study is to present an interpretation of the Communist Party of Czechoslovakia’s cultural and science policy following trends that started well before February 1948, rather than seeing the development as clearly discontinuous. My analysis results in referring more often to 1945 as the starting point of a new understanding of the social role of science and culture, by far not only in the communist discourse. These crucial ideological elements which launched the post-war transformation of university education are depicted as well. Furthermore, the study offers an analysis of the main ideological forms used for applying the programme of cultural revolution and shaping the new socialist intelligentsia as declared by the 9th Communist Party of Czechoslovakia Congress, especially with regard to workers’ education and ideological campaigns shaping the “Marxist science” at the turn of 1940s and 1950s. Last but not least, the study focuses on the founding generation of Marxists graduating from colleges of political education, their role in establishing the Marxist-Leninist approaches in social science, their integration in research institutes of the Academy of Science and the universities in the first half of the 1950s – as well as their effort to restore the “pure” Marxist thinking during de- Stalinization in the decade’s second half. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Devátá, Ph.D. 2.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Devátá, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Devátá, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 246 kB