velikost textu

Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes
Název v češtině:
Praha v květnu 1945. Příběh vzpoury
Název v angličtině:
Prag in May 1945. History of a Rising
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Id práce:
100562
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
NÁZEV: Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes AUTOR: Stanislav Kokoška KATEDRA (ÚSTAV) Katedra dějin a didaktiky dějepisu ŠKOLITEL: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. ABSTRAKT: Studie objasňuje relativně málo známou kapitolu českých moderních dějin: Povstání domácího hnutí odporu proti německým okupantům 5. května 1945, v jehož čele stála Česká národní rada a Vojenské velitelství Velké Prahy – Bartoš.. Publikace podrobně popisuje všechny dramatické události povstání a jejich výklad zasazuje do kontextu německé a spojenecké politiky a vojenské strategie. V dubnu 1945 se území protektorátu stalo dějištěm válečných operací. Okupační moc se rychle hroutila a vývoj směřoval k živelnému vypuknutí povstání. Díky nepříznivé vojenskopolitické situaci byl jeho průběh značně dramatický a vyžádal si i značné materiální škody a lidské oběti. Pro české obyvatele Prahy však mělo nesmírný morální význam. Večer 8. května německé jednotky opustily město a druhého dne časně ráno dorazila do Prahy první útvary Rudé armády. KLÍČOVÁ SLOVA: 2. světová válka – pražské povstání – české hnutí odporu
Abstract v angličtině:
TITLE: Prag in May 1945. History of a Rising AUTHOR: Stanislav Kokoška DEPARTMENT: The History and History Didactics Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. ABSTRACT: This study takes a look at a unknown chapter in the Czech modern history: The uprising of the resistance movement under the leadership of the Czech National Council and Military Command of Great Prague - Bartoš against the German occupants on 5th May 1945. the publication describes precisely the uprising as well as the drama of the entire events, and embeds them in the contect of the German and Allied political and military strategy. In 1945 April, the territory of Protectorate itself became the theatre of war operations. The occupation power collapsed swiftly and the course of events speeded towards to a spontaneous uprising. Owing to unfavourable military-political constellation, its course was quite dramatic, involving considerable material damages and casualties.However, the Rising was of enormous moral significance for the Czech nationals of Prague. On the evening of May 8 the German troops left the city, and the next day early in the morning the first units of the Red army marched into Prague. KEYWORDS: World War II – Prague Rising – Czech Resistance Movement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 1.38 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. 993 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 431 kB