velikost textu

Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884-1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884-1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století
Název v angličtině:
Writer and playwright František Zavřel (1884–1947) in cultural context of the first half of the 20th century.
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eduard Burget, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Id práce:
100557
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název práce: Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století Autor: Eduard Burget Katedra: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Školitel: Prof. Phdr. Jiří Pokorný, CSc. Abstrakt: Spisovatel a dramatik František Zavřel představoval jako autor řady divadelních her, románů a básnických sbírek pozoruhodnou osobnost českého kulturního života první poloviny 20. století. Svým odporem k demokratickým tradicím a extrémním individualismem se vylučoval z kontextu demokratické kultury první republiky a později byl – jen zčásti oprávněně – přiřazován k tvůrcům sympatizujícím s fašismem. Předložená disertační práce spojuje prvky biografické a obecně historické, pokouší se analyzovat Zavřelovo literární, dramatické i publicistické dílo a včlenit je do kontextu tehdejší tvorby. Rovněž se snaží postihnout, jakým způsobem se Zavřel vymezoval vůči jednotlivým kulturním, ideovým a politickým proudům v Československu i v letech druhé světové války, jakými prostředky se snažil prosadit v nepochybně těžké konkurenci a prostředí prvorepublikových, druhorepublikových a protektorátních kulturních institucí i konečně jak byl obecně vnímán. Na příkladu konkrétního autora můžeme lépe porozumět „odvrácené straně“ kulturní politiky meziválečného Československa a jejím proměnám za protektorátu i po skončení druhé světové války. Klíčová slova: literatura, divadlo, druhá světová válka, kultura, politika
Abstract v angličtině:
Title: Writer and playwright František Zavřel (1884–1947) in cultural context of the first half of the 20th century. Author: Eduard Burget Department: The History and History Didactics Department Supervisor: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. Abstract: The writer and playwright František Zavřel was an interesting personality of the Czech cultural life in the first half of the 20th century. He was excluded from the cultural context of the First Republic due to his opposition to the democratic traditions, extreme individualism, and fascist opinions. This dissertation attempts to examine different aspects of Zavrel`s life in cultural and historical contexts. It analyzes Zavrel`s literary, dramatic, and journalistic work in the context of literary art. The purpose of the dissertation is to show how his opinions were reflected in his work and how they were received by his audience. It also shows how he dealt with the cultural institutions and authorities. The dissertation proves that a concrete example of an individual life can expand a view of the interwar Czechoslovakia and shed more light on the "dark side" of its cultural policy. Keywords: Literature, Theatre, The Second World War, Culture, Politics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eduard Burget, Ph.D. 4.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eduard Burget, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eduard Burget, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB