velikost textu

Historický mýtus v díle Julia Zeyera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický mýtus v díle Julia Zeyera
Název v angličtině:
Historical myth in Julius Zeyer's Work
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Mgr. Martin Hrdina
Id práce:
100556
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Historický mýtus v díle Julia Zeyera PhDr. Dita Křišťanová ABSTRAKT: Disertační práce Historický mýtus v díle Julia Zeyera je výsledkem mého dlouhodobého zájmu o spisovatelovu osobnost, o období 2. poloviny 19. století a problematiku vzniku historických mýtů a stereotypů a jejich masového využívání. Julius Zeyer zkonstruoval meganaraci – celou soustavu mýtů, které českému národu chyběly. Práce se věnuje tomu, kde se Zeyer inspiroval, jak svoje poznatky literárně zpracoval a jak na ně reagovala dobová kritika. Zároveň si všímá jejich propojení s výtvarným uměním a soustředí se na to, jak o obdobných námětech psali Zeyerovi současníci. Práce je postavena na zkoumání spisovatelova díla, textů s obdobnou tematikou, čítanek vydaných po literátově smrti, archivních materiálů a dobového tisku. Cílem textu je dokázat ojedinělost a neuchopitelnost Zeyerovy koncepce pojetí českého historického mýtu. Ta se pro svou komplikovanost nemohla stát hlavní národní ideou.
Abstract v angličtině:
Historical myth in Julius Zeyer's Work PhDr. Dita Křišťanová ABSTRACT: Ph.D. thesis Historical myth in Julius Zeyer's Work is the result of my long standing interest in the writer's personality, in the period of the second half of 19th century and in the problem of historical myths and stereotypes and their mass use. Julius Zeyer constructed meganarration – a whole set of myths that the Czech people were missing. The thesis examines where Zeyer was inspired, how he worked over his knowledge literally and how it was responded by contemporary criticism. At the same time, the thesis is focused on their connection to art, compares, how Zeyer's contemporaries wrote about similar topics. The work is based on the exploration of the writer's works, texts with similar themes, textbooks published after writer's death, archival materials and the press of the 19th century. Aim of this Ph.D. thesis is to prove the uniqueness and elusive concept of intangibility of Zeyer's Czech historical myth. Because of its complexity it could not become a major national idea.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D. 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hrdina 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 293 kB