velikost textu

Václav Chaloupecký. Československý historik a archivář (1882-1951)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Václav Chaloupecký. Československý historik a archivář (1882-1951)
Název v angličtině:
Václav Chaloupecký Czechoslovak historian and archivist (1882-1951)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Id práce:
100554
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Václav Chaloupecký (1882–1951), historiografie česká, Gollova škola, Univerzita Komenského, Staré Slovensko, Lobkovicové, Daniel Rapant, Dětenice, Holíč
Klíčová slova v angličtině:
Václav Chaloupecký (1882–1951), Czech historiography, Jaroslav Goll school, Comenius University, Staré Slovensko, Lobkowicz, Daniel Rapant, Dětenice, Holíč
Abstrakt:
Předložená dizertační práce pojednává o životě a díle českého historika Václava Chaloupeckého (1882–1951), žáka Josefa Pekaře a Jaroslava Golla, jenž v době první ČSR působil jako profesor československých dějin na nově zřízené Univerzitě Komenského v Bratislavě. Chaloupeckého dílo je převážně medievistické, zasahuje však také do otázek vzniku ČSR. V počátcích tvorby jej však poutala především poezie. Chaloupecký je běžně vnímán jako čechoslovakista a pozitivista, z čehož plyne i hodnocení jeho díla jako ideově i metodologicky antikvovaného. Smyslem práce proto nebylo napsat vědeckou biografii, ale spíše podrobit historiografický odkaz Václava Chaloupeckého novému přezkoumání, jež by vycházelo z pohledu méně zatíženého nacionálními a ideovými stereotypy. V práci se pokouším především ukázat, že Chaloupeckého historiografický přístup vycházel z individuálního zakotvení v českém a slovenském prostředí, zejména díky sňatku se slovenskou básnířkou Ľudmilou Groeblovou. Výsledkem by měl být obraz života a díla historika, jehož osudy byly určovány třemi cézurami – světovými válkami a komunistickým převratem roku 1948.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of the presented PhD thesis is to deal with the historiographical legacy of Czech historian Václav Chaloupecký (1882–1951), the pupil of Josef Pekař and Jaroslav Goll. During the First Czechoslovak republic Chaloupecký kept the professorship of Czechoslovak history at the newly established Comenius University in Bratislava. His historiographical work has its basis in mediaevistic studies yet it also deals with the questions of contemporary history. The roots of his creativity, however, lie in poetry. Chaloupecký´s work is often marked as „czechoslovakist“ and positivist and due to this fact usually viewed as methodologically and ideologically obsolete. The aim of this thesis is to rethink Chaloupecký´s historiographical legacy from the non-nationalistic and ideologically open minded point of view. The core of this critical approach is to show the stereotypes bound with Chaloupecký´s name and last but not least to reveal the specific ideological background of Chaloupecký´s work, its roots based in his individual experience with the Czech and Slovak cultural horizon and mainly in the marriage with the Slovak modernist poet Ľudmila Groeblová. The result should show a picture of life and work of a historian which was interrupted due to three breaks – The Great War, Second World War and the Communist coup in Czechoslovakia in February 1948.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. 2.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 948 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Mervart, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 260 kB