velikost textu

Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948–1953

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948–1953
Název v angličtině:
Propaganda campaigns in Czechoslovakia 1948–1953
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Dagmar Blümlová, CSc.
Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
Id práce:
100552
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948–1953 AUTOR: Pavlína Kourová KATEDRA: Katedra dějin a didaktiky dějepisu ŠKOLITEL: Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. ABSTRAKT: Tématem disertační práce jsou propagandistické kampaně komunistického režimu v Československu v letech 1948–1953. Cílem bylo především na základě archivního výzkumu popsat, jak tyto kampaně probíhaly, jak a kým byly organizovány, jakým způsobem se na nich podílely stranické a státní orgány, média a jak se do nich zapojila široká veřejnost. Jelikož propagandistických kampaní probíhalo v Československu ve zvoleném období velké množství, pozornost byla zaměřena na šest různorodých kampaní, jež reprezentativně postihují zvolené téma: kampaně provázející oslavy sedmdesátých narozenin J. V. Stalina, proces s Miladou Horákovou a spol., boj s „americkým broukem“ (mandelinkou bramborovou), Lánskou akci (masový nábor mladých lidí do hornictví), pokus o zavedení tradice nadílky dědy Mráze a proces s Rudolfem Slánským a spol. Všechny tyto kampaně byly organizovány vrcholnými státními nebo stranickými orgány, ačkoliv byly nezřídka prezentovány jako spontánní aktivity. Kampaně byly cíleny na všechny vrstvy obyvatelstva, včetně dětí, a je zde patrná snaha o zapojení všech občanů Československa, tedy jakýsi pokus o totální účast celé společnosti na těchto veřejných akcích. Komunistický režim se tímto způsobem snažil odvést pozornost od některých problémů, např. hospodářských, a demonstrovat podporu, které se u obyvatelstva těší. Kampaně měly utužovat u obyvatelstva identifikaci s vládnoucím režimem a podílely se na vytváření obrazu nepřítele. V rámci kampaně kolem procesu s Rudolfem Slánským vypluly na povrch antisemitské nálady a kampaň se tak do určité míry vymkla svým organizátorům z rukou. Disertační práce je příspěvkem nejen k fungování mocenských mechanismů, ale i každodenního života v lidovědemokratickém Československu padesátých let. KLÍČOVÁ SLOVA: Propaganda, kampaně, komunistický režim, politické procesy, Československo 1948–1953
Abstract v angličtině:
TITLE: Propaganda campaigns in Czechoslovakia 1948–1953 AUTHOR: Pavlína Kourová DEPARTMENT: History & History Didactics Department SUPERVISOR: Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. ABSTRACT: This dissertation concerns propaganda campaigns conducted by the communist regime in Czechoslovakia during the years 1948– 1953. The main objective is to describe, on the basis of archive research, how these campaigns proceeded, how and by whom they were organised, in which way party organs, state institutions and the media were involved and how the general public was engaged in these campaigns. Since a large number of propaganda campaigns were mounted in the selected period, all attention in this dissertation is focussed on six divergent campaigns, which together provide a representative picture with regard to the chosen theme. It concerns the campaigns that accompanied the 70th birthday celebrations of J. V. Stalin, the trial of the former politician Milada Horáková et al., the battle against the “American beetle” (potato beetle), the “Lánská akce” (a mass recruitment drive for young people to work in the mining industry), the attempt to introduce a “děda Mráz” (“Father Frost”) tradition to replace traditional Christmas celebrations and the trial of former general secretary Rudolf Slánský et al. All these campaigns were organised by top state or party organs but were often presented as spontaneous affairs. The campaigns targeted all echelons of society, including children, constituting a clear effort to engage all citizens of Czechoslovakia and can therefore be considered an attempt at achieving the total participation of the whole of society in these public events. In this way the communist regime tried to deflect attention from some of its – for example economic – problems and, at the same time, demonstrate the support it enjoyed from the population. The campaigns served to cement the sense of identification among the populace with the ruling regime and also to create an enemy. During the campaign accompanying the trial of Rudolf Slánský anti-Semitic sentiments surfaced, resulting in, to a certain extent, the organisers losing control over their campaign. This dissertation is not only a contribution on the mechanism of power in the Czechoslovak people's democracy of the 1950s but also on its daily life. KEYWORDS: propaganda, campaigns, communist regime, political trials, Czechoslovakia 1948–1953
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D. 70.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dagmar Blümlová, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 266 kB