velikost textu

Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny „ Za svobodu “ v letech 1948 – 1951

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny „ Za svobodu “ v letech 1948 – 1951
Název v angličtině:
Provocative actions carried out as part of the action Skaut by the State Security (StB) against the illegal groups of the so called Third Resistance movement. Provocation as a system of StB operative work shown on the example of the group „Za svobodu“ existing between the yers 1948 - 1951
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Jan Kalous
Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
Id práce:
100536
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce, která se zabývá problematikou provokací StB proti ilegálním skupinám třetího zakladatelském období komunistického režimu v Československu, pojednává o dvou méně známých, avšak dobře připravených a ve svém důsledku úspěšných provokacích zaměřených na funkcionáře národně socialistické strany. Je zasazena do kontextu tehdejšího mezinárodního dění v mimořádně vyhrocené fázi studené války a nepříznivého domácího vývoje, zejména pak prohlubující se hospodářské, sociální a posléze i politické krize umocněné sílící represí a politickými procesy. Ústředním tématem je vznik a činnost ilegální odbojové skupiny „Za svobodu“ –1951, její infiltrace, postupná kontrola a likvidace ze strany bezpečnostního aparátu komunistického režimu. Činnost skupiny, vedené bývalým tajemníkem ústředního sekretariátu národně socialistické strany Josefem Vlasatým „kpt. Hrdý“ odborné literatuře dosud opomíjený fakt, že na protikomunistickém odboji vpoúnorovém Československu se aktivně podíleli též příslušníci ozbrojených sil v činné službě, v tomto případě příslušníci SNB. Skupina byla infiltrována za pomoci agenta provokatéra JUDr. Vlastislava Chalupy („mjr. Král“) prostřednictvím projektu Československé strany práce a byla součástí „ak “ která je považována za největší provokaci StB v celém období její existence. Vlasatý postupně vytvořil ilegální organizaci sestávající z několika dílčích podskupin s působností v Praze a širším okolí. Kromě napojení na bývalé členy národně socialistické strany, Sokola a pracovníky průmyslových závodů navázal počátkem léta 1951 kontakt a následnou spolupráci s vstržm. Karlem Strmiskou –Vysočany, který následně vytvořil vlastní podskupinu složenou z příslušníků SNB v činné službě. Za aktivní účasti Ferdinanda Třebíckého, bývalého policejního ředitele, navázal Vlasatý prostřednictvím kanadského vyslanectví v Praze spojení československým exilem orientovaným na národní socialisty za účelem odesílání a přijímání zpráv. Odbojová činnost skupiny, která měla být zorganizována pro případ všeobecně očekávaného politického zvratu, sestávala z obstarávání zpravodajského materiálu z politické, hospodářské a díky napojení na odbojovou skupinu příslušníků SNB též z bezpečnostní. Její členové se dále zabývali psaním protirežimních textů, rozšiřováním ilegálních tiskovin (byť vydávaných pod přímou kontrolou StB) a hmotnou a finanční podporou rodin spoluobčanů postižených komunistickým režimem. Vlasatého činnost byla evidována bezpečnostními orgány již od léta 1948. Skupina byla postupně rozpracována agenturními spolupracovníky a důstojníky StB, vydávajícími se za „ústředí odbojových skupin“ napojené na exil. Orgánů průběhu roku 1950 podařilo získat Vlasatého důvěru a proniknout do centra skupiny. Členové jednotlivých podskupin byli na podzim 1951 pozatýkáni a v následných čtyřech soudních procesech odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody včetně tří vykonaných absolutních trestů v případě členů podskupiny příslušníků SNB. Případ Josef Vlasatý a spol. lze vzhledem k celkovému počtu 42 odsouzených osob označit bezpochyby za jeden z největších politických procesů padesátých let.Doprovodná případová studie pojednává o „akci Kühnel“ pravděpodobně vůbec nejvýznamnější akci StB proti pracovníkům a funkcionářům ústředí národně socialistické strany.Podrobně se zabývá případem ústředního organizačního tajemníka socialistické strany Josefa Kühnela, jehož odbojové činnosti využila StB v rámci akce Skaut k rozsáhlé zpravodajské hře s cílem proniknout do ilegálních organizací po linii bývalé národně socialistické strany, delší dobu je kontrolovat, řídit a posléze likvidovat.Podstatou akce byl Kühnelův tajný únos provedený důstojníky StB vydávajícími se za ilegální členy domácího odboje, jeho důkladné zpravodajské vytěžení a následné zatčení při fingovaném přechodu státní hranice v rámci formátu provokace označované jako „nepravý kámen“.Na základě podrobného kritickéh studia archivních pramenů a za použití převážně biografické metody obě případové studie dokládajíaktivní formy protikomunistického odbojev řadách funkcionářů a členů národně socialistické strany. Zároveň jsou důkazem o bezohlednosti pracovníků StB, kteří ve snaze kontrolovat a řídit stávající ilegální skupiny běžně užívali nezákonných provokačních metod. kontextu tehdejšího mezinárodního vývoje a hluboké hospodářské, sociální a politické krize poúnorového režimu dokládají pevné přesvědčení účastníků třetího odboje o brzkém pádu komunistického režimu v Československu počátkem padesátých let neposlední řadě též dokumentují významný projev občanské statečnosti v nelehké době nastupujícího totalitního režimu. KLÍČOVÁ SLOVA agent, akce Kühnel, akce Skaut, časopis Hlas svobodné republiky, Československá strana národně socialistická, Československá strana práce, exil, ilegální činnost, ilegální tisk, „kpt. Hrdý“ „mjr. Král“, mrtvá schránka, politické procesy, provokace, skupina příslušníků „ “, Sokol, třetí (protikomunistický) odboj, zpravodajská činnost
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. 6.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Kalous 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 514 kB