velikost textu

Reliktní česko-moravská zemská hranice v historickogeografických souvislostech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reliktní česko-moravská zemská hranice v historickogeografických souvislostech
Název v angličtině:
Relict Land Border between Bohemia and Moravia in Historic-geographical Context
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Chalupa
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.
Id práce:
100497
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hranice, regionální identita, percepce prostoru
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá významem reliktní česko-moravské zemské hranice v minulosti i v současnosti. Území dnešního Česka bylo s různými obměnami zhruba 1000 let členěno na země, roku 1949 bylo zemské zřízení zrušeno a z funkční hranice se stala reliktní. Vývoj významu česko-moravské hranice v minulosti je řešen metodou rešerše literatury, jeden z jejích současných projevů, deklarování moravské národnosti, je zjišťován analýzou dat ze Sčítání lidu 1991 a 2001 v zájmovém území tvořeném okresy přiléhajícími k hranici. Kromě toho je její průběh z posledního roku její platnosti srovnáván s hranicemi administrativních jednotek tří územních členění dnešního Česka, která následovala po jejím zrušení. Klíčová slova: reliktní hranice, česko-moravská zemská hranice, moravská národnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis focuses on the importance of relict land border between Bohemia and Moravia in the past and present. The territory of today’s Czechia was divided into lands in various modifications for 1000 years. In 1949, the establishment of lands was cancelled and the functional boundary became relic. Previous evolution of the significance of the Czech- Moravian border is solved by background research, while one of its current manifestations, declaring Moravian nationality is found out by analyzing data from Census 1991 a 2001 in the area of interest consisting of the districts adjacent to the border. In addition, its course from the last year of its validity is compared with the boundaries of administrative units of the three regional divisions of today’s Czechia, which followed its abolition. Keywords: relict border, Czech-Moravian border, moravian nationality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Chalupa 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Chalupa 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Chalupa 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 80 kB