velikost textu

Trávení volného času v zábavních komplexech: dopady na cestovní ruch a regionální rozvoj (na příkladu Německa)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trávení volného času v zábavních komplexech: dopady na cestovní ruch a regionální rozvoj (na příkladu Německa)
Název v angličtině:
Spending leisure time in amusement parks: impacts on tourism and regional development (through the German example)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Tereza Kůsová
Id práce:
100422
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je naznačit funkci zábavních komplexů ve společnosti, vysvětlit, proč zde lidé tráví svůj volný čas, charakterizovat poptávku a nabídku těchto zařízení a na základě příkladů a s využitím teorií regionálního rozvoje ukázat jejich regionální dopady. Práce je zpracována na příkladu německého trhu zábavních komplexů. Práce je strukturována do několika částí, které se daným tématem zabývají z různých úhlů pohledu. První klíčová část práce je věnována trávení volného času v Česku a Německu, v další části je analyzován německý trh těchto zařízení, třetí část se pak zabývá dopady zábavních komplexů na regionální rozvoj. Součástí práce je také analýza regionálních dopadů konkrétního zařízení – Legolandu ležícího v německém Bavorsku. Jedním z hlavních přínosů práce by měla být doporučení, jakým způsobem a jaká zařízení by bylo eventuelně vhodné implementovat do do českého prostředí, která jsou sumarizována v deváté kapitole.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to explain the function of the amusement parks in the society, clarify the reasons people spend their free time in those places, characterize the supply and demand of these facilities and on the basis of the examples, with the use of theories of regional development, show their regional impacts. As an case study the German market of amusement parks was chosen. This thesis is structured into several sections in which the topic is analysed from different points of view. The first part of the work deals with the current practice of spending leisure time in Germany and the Czech republic. An analysis of the market of amusement parks follows. The last part of the work debates the role of amusement parks in regional development. Additionally included is an analysis of the regional impacts of a specific facility: Legoland, which is located in Bayern, Germany. This work aims to recommend how to eventually implement amusement parks into the Czech environment. This had been summarized in the ninth chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tereza Kůsová 18.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tereza Kůsová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tereza Kůsová 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 80 kB