velikost textu

Politika a společnost v Angole v 70. letech 20. století: MPLA v boji o konsolidaci moci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika a společnost v Angole v 70. letech 20. století: MPLA v boji o konsolidaci moci
Název v angličtině:
Politics and society in Angola in the 1970s: MPLA' s struggle for the consolidation of power
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ing. Mário Augusto Caetano Joáo, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Klíma, CSc.
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Id práce:
100284
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Obor studia:
Portugalština (PORT)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
21. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Politika a společnost v Angole v 70. letech 20. stol.: MPLA v boji o konsolidaci moci je rigorózní a podrobnou prací o interní dynamice existující v hnutí a posléze politické straně MPLA – Lidové hnutí pro osvobození Angoly (Movimento Popular para a Libertaço de Angola) prostřednictvím největších okamžiků, které se v jejím vývoji objevily. Sedmdesátá léta minulého století představují největší krizi, které se v historii nejsilnější politické strany Angoly objevila. Práce se snaží poukázat na důsledky politické ale i lidské důsledky, které tato krize s sebou přinesla. Během 70.let 20.století došlo ke čtyřem velkým momentům, které postavily MPLA na pokraj osvobozeneckého dění. Na východní frontě se na začátku sedmdesátých let mezi vojáky MPLA zvedla vlna odporu proti centrálnímu vedení. Později se jejím hlavním představitelem se stal Daniel Chipenda, člen řídícího výboru MPLA a který si myšlenku vzpoury přisvojil. Z hlediska vedení MPLA, šlo o první velký kolaps mezi tehdy řídícím výborem a sociálními rurálními základnami MPLA. Později se odehrála jiná revolta, která byla nazvána Aktivní revoltou a to v květnu roku 1974 v Brazzavillu, Konžská republika, kde mělo MPLA své sídlo. Jednalo se o převážně intelektuální disidenci, ale se strukturálními katastrofickými důsledky pro MPLA, to vše v době, kdy se 25. dubna 1974 v Portugalsku odehrál státní převrat a děly se velké dynamické události. Vedení MPLA však dokázalo vše přežít s politikou potlačení jakýchkoli vzpour a 11. listopadu 1975 vyhlásilo nezávislost pro Angolu. V období po nezávislosti se odehrál třetí velký moment a to v roce 1977, kdy byl v chaosu luandských ulic krvavě potlačen pokus o státní převrat. Tato práce se tedy snaží tento pokus chápat jako krizi krizí uvnitř MPLA prostřednictvím nepublikovaných pramenů a jiných živých pramenů. Nakonec se nám objevil čtvrtý velký moment při formálním převzetí marxisticko-leninské ideologie.
Abstract v angličtině:
Politics and Society in Angola in the 70’s of the 20th century: MPLA’s struggle for the consolidation of power is a rigorous and meticulous work on the internal dynamics existing in MPLA, first as a movement and then as a political party, through the greatest moments, which in its development occurred. The seventies of last century represent the biggest crisis in the history of the Angolan strongest political party ever. The work seeks to highlight the political consequences but also consequences in human lives that these crises have influenced. During the 70's of the 20th century four major events bring MPLA on the verge of liberation process. On the eastern front, at the beginning of the seventies, there was an uprising in the MPLA army against the central leadership. Later, Daniel Chipenda, a member of the MPLA Steering Committee, took the lead of the rebellion. In terms of leadership in MPLA, this was the first major collapse between the Steering Committee and the MPLA social and rural bases. Right after took place another revolt, which was called Active Revolt, in May 1974 in Brazzaville, Republic of Congo where MPLA had its headquarters. It was carried out by mostly intellectual dissidents, but it brought structural catastrophic consequences for MPLA, when the 25th April 1974 in Portugal played a coup and went with the dynamics of large events. But the steering MPLA survived it all with the policy of suppression of any rebellion and on the 11th November 1975 declared independence. After the independence, the third biggest moment occurred in 1977, when the chaos in Luanda was bloodily suppressed as an attempted coup d´état. This work therefore seeks to understand this as a crisis within the crisis of the MPLA through unpublished sources and other living sources. Finally, the fourth biggest moment happened with the formal adherence to Marxist-Leninist ideology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Mário Augusto Caetano Joáo, Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Mário Augusto Caetano Joáo, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Mário Augusto Caetano Joáo, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Klíma, CSc. 480 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 62 kB