velikost textu

Společné jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů
Název v angličtině:
Joint property of spouses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Málek
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
100267
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželé majetek jmění
Klíčová slova v angličtině:
spouses property
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá právním institutem společného jmění manželů v českém právu. Stručně pojednává o historickém vývoji právní úpravy v 20. st. Věnuje se pojmu SJM, jeho vzniku a obsahu, a to jak majetku tak závazkům. Popisuje užívání a správu SJM a možnosti jeho modifikace, jak soudem, tak smlouvou. Věnuje se vztahu SJM a podnikání a podrobně rozebírá otázku jeho zániku a vypořádání. Kromě toho práce pojednává i o ochraně třetích osob ve vztahu k SJM, o SJM z hlediska mezinárodního práva soukromého a o hlavních změnách, které by měl svoji úpravou přinést nový občanský zákoník.
Abstract v angličtině:
Abstrakt This work deals with legal institute of joint property of spouses in czech law. It describes historical development of legal rules in the 20th century. The work deals with concept of joint property of spouses, it’s commencement and content (both property and obligations). It describes it’s use and maintenance and possibilities of modification done by either judicial decision or by an agreement. Apart from that it presents also protection of third parties in relation to joint property of spouses, relation of legal rules to private international law and main changes which are about to be done by the new civil code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Málek 881 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Málek 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Málek 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 243 kB