velikost textu

Alternativní sankce v českém trestním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní sankce v českém trestním právu
Název v angličtině:
Alternative Sanctions in Czech Criminal Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Huláková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
100264
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alternativní tresty. Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody. Trest domácího vězení.
Klíčová slova v angličtině:
Alternative sanctions. Suspended prison sentence. House arrest.
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se věnuje tématu alternativních opatření v českém trestním právu, především pak problematice alternativních sankcí. Je rozčleněna do šestnácti kapitol, kdy prvních pět kapitol pojednává jednak o pojmu a účelu trestu, jednak o východiscích a zavádění alternativních opatření, systému trestněprávních alternativ v českém trestním právu a obecně o alternativních trestech. Jádro práce pak spočívá v kapitolách šest až deset, jež se zaměřují na vybrané alternativní sankce - podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, včetně podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest, trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. U každé ze zmiňovaných kapitol se nachází krátký exkurz do historie daného trestu, popis stávající české právní úpravy, včetně případných námětů na její změnu. Obsažena je rovněž komparace jednotlivých sankcí s obdobnými instituty, jež se uplatňují v rakouském trestním právu a jejichž právní úprava by mohla v mnoha ohledech sloužit jako inspirace pro našeho zákonodárce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the theme of alternative forms in Czech criminal law, especially with the matters of alternative sanctions. It is divided into sixteen chapters and begins by the explanation of the term and purpose of punishment (Chapter Two). Then it describes the origins and bases of alternative forms and alternative sanctions in criminal law, the system of alternative forms in Czech criminal law and details to alternative sanctions in general. The merits of this thesis rest in Chapter Six up to Chapter Ten. This passage concentrates on Czech legal regulation of five selected alternative punishments - suspended prison sentence, community work, fine, house arrest and restriction of going to the sport, cultural and other social actions. Each of mentioned chapters contains short treatise on history of the sanction, description of present legislation in the Czech Republic and proposals de lege ferenda. This thesis also includes comparison of above mentioned sanctions to similar institutes that are applied in Austrian criminal law. In any case, Austrian legal regulations of alternative sanctions and other alternative forms could be inspiring for our legislator.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Huláková 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Huláková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Huláková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB